Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente Mill en Sint Hubert is bezig met de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Koeien in een wei

Waarom een nieuw bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een integraal ruimtelijk plan voor een periode van 10 jaar. Het huidige plan van de gemeente Mill en Sint Hubert is gemaakt in 1998. Het werd door de gemeenteraad vastgesteld in1999. Daarom wordt het huidige plan herzien. Door de komst van een nieuwe wet in 2008, Wet ruimtelijke ordening (Wro), zijn extra eisen gesteld aan het bestemmingsplan. Dit gaat onder andere over het gebruiken van een standaard bestemmingen en het digitaal toegankelijk maken van het plan. Door deze veranderingen is aan gemeenten overigens een extra termijn gegund om de bestemmingsplannen op orde te maken. Daarom moet eind 2012 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied zijn vastgesteld. Daarnaast zijn er veel regels voor het buitengebied veranderd. Het reconstructieplan Peel en Maas van 2005 nodigt de gemeente uit om het bestemmingsplan aan de nieuwe situatie aan te passen. Inmiddels heeft de provincie het ruimtelijk beleid ook aangepast aan de Wro. Deze aanpassingen hebben met name in 2010 inhoudelijk tot nog al wat verschuivingen geleid. In 2011 zullen de nieuwe provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte als belangrijke kaders voor de gemeente in werking gaan treden. De gemeente moet op lokaal niveau invulling geven aan het beleid dat in de Verordening Ruimte juridisch is vastgelegd. Dit zal voor het buitengebied dus gaan gebeuren in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het uitgangspunt bij de herziening van het huidige plan

Het nieuwe plan moet een adequaat bestemmingsplan zijn met een goede regeling om de kwaliteiten en waarden van het buitengebied te beschermen en waarbij voldoende flexibiliteit aanwezig is om de (te verwachten) ontwikkelingen mogelijk te maken.

Plangebied

Het plangebied omvat nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente Mill en Sint Hubert. Dit is dus exclusief de vier dorpskernen, maar ook exclusief het gebied van het LOG Graspeel. Wat er wel in valt zijn de bebouwingsconcentraties in het buitengebied. Het buitengebied kent grote agrarische bedrijvigheid maar heeft ook in belangrijke mate recreatieve en landschappelijke waarde.

Het Proces

Om tot het bestemmingplan te komen doorlopen we de volgende fasen:

  1. Oriëntatie en voorbereiding
  2. Inventarisatie beschrijving en analyse
  3. Beleidsvorming en planvorming
  4. Voorlichting inspraak en overleg
  5. Tervisielegging en vaststelling

Bij het maken van het bestemmingsplan zijn verschillende groepen betrokken; een ambtelijke werkgroep en een maatschappelijke klankbordgroep. In deze laatste groep zit een aantal organisaties (zoals de Milieuvereniging Land van Cuijk, het ZLTO en het waterschap) die belangen vertegenwoordigen die bij het opstellen van een  bestemmingsplan buitengebied een grote rol spelen. Daarbij kan worden gedacht aan aspecten van natuur en milieu, agrarische bedrijvigheid, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en waterbelangen.

Visie op bebouwingsconcentraties

Op woensdagavond 30 september werd er in de hal van het gemeentehuis de gebiedsvisie bebouwingsconcentraties gepresenteerd. Zo’n 160 belangstellenden bezochten deze informatieavond.

De visie biedt kansen maar legt geen verplichtingen op

In het verleden waren de bouw – en gebruiksmogelijkheden in het buitengebied behoorlijk strikt vastgelegd. De laatste jaren geeft het provinciale beleid, onder invloed van het reconstructieproces in het landelijk gebied, de ruimte voor meer mogelijkheden in het buitengebied. Vooral voor bebouwingsconcentraties kan nu meer worden toegestaan. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de gemeente deze gebieden aanwijst en daarvoor een visie opstelt. Met de visie die werd gepresenteerd wil de gemeente invulling geven aan deze eis. In de visie worden kansen geboden om meer te bouwen of andere functies te realiseren, mits daar ruimtelijke kwaliteitswinst tegenover staat. Het stuk is daarmee echt een visiedocument. Het spreekt over doelen, mogelijkheden en ruimtelijke kwaliteiten en legt geen rechten en plichten vast.

Begrenzing en visie voor de gebieden aan de hand van een kaartbeeld

De provincie heeft voor de gemeente spelregels opgesteld om een bebouwingsconcentratie te kunnen begrenzen. Belangrijk daarbij is de ligging in de buurt van een kern of nabij een doorgaande weg of kruispunt van wegen. Ook de clustering van zo’n 10 – 20 panden waar meerdere functies (zoals wonen, agrarisch bedrijven, andere bedrijven en dergelijke) aanwezig zijn is bepalend voor de vraag of sprake is van een bebouwingsconcentratie.

Visie

Om tot een visie te komen is door diverse deskundigen een analyse gemaakt van de aard van het betreffende cluster. Hierbij is gekeken naar de ruimtelijke aspecten: zijn er zichtlijnen, is er sprake van open ruimten, is er bijzondere beplanting, welke functies zijn aanwezig (wonen, agrarisch, recreatie en dergelijke). Maar er is bijvoorbeeld ook rekening gehouden met milieuaspecten.

In de visie is te zien hoe de gemeente naar het gebied kijkt. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van zichtlijnen op open ruimten in het buitengebied die behouden moeten blijven of juist het benoemen van open plekjes waar het denkbaar is dat nieuwe bebouwing wordt opgericht. Ook zijn een aantal plekken aangewezen waar de gemeente van mening is dat de situatie sterk voor verbetering in aanmerking komt (herstructurering). De nota zal nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

Hoe werkt het dan

Deze visie op een aantal gebieden, schept mogelijkheden voor bebouwing of functieverandering die gerealiseerd kan worden als daar ruimtelijke kwaliteitswinst tegenover staat. Daarbij kan gedacht worden aan forse sloop van bebouwing (bv oude stallen) of het zorgen voor landschapsverbetering. De eigenaar kan met een dergelijk voorstel contact opnemen met de gemeente. Dan zal in samenspraak bekeken moeten worden of de gewenste ontwikkeling mogelijk is en of de tegenprestatie voldoende is. Als tot overeenstemming wordt gekomen zal dit verder juridisch geregeld worden.
In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat nu ook wordt voorbereid, zal nog bekeken worden wat uit deze visie opgenomen kan worden. Aangezien voor nieuwe ontwikkelingen een ruimtelijke kwaliteitsslag gemaakt moet worden ligt het echter voor de hand dat hiervoor meestal een aparte procedure gevolgd zal moeten worden.

Inspiratienota ‘Mill Landelijk en Gastvrij’

De gemeente Mill en Sint Hubert wil recreatie en toerisme een nieuwe impuls geven. Daarom is de inspiratienota cultuur- en natuurtoerisme ‘Mill Landelijk en Gastvrij’ opgesteld. De nota laat zien waar we als gemeente trots op kunnen zijn en waar we aan moeten werken om recreatie en toerisme in onze gemeente daadwerkelijk díe impuls te geven. De nota is een inspiratiebron die is opgesteld samen met ondernemers, medewerkers van het VVV-kantoor, maatschappelijk medewerkers, heemkundigen en overige gebiedskenners.

Hier kunt u de recreatienota Mill Landelijk en Gastvrij (PDF) downloaden.

Mill landelijk en gastvrij