Bezwaar maken tegen een beslissing

Direct regelen

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen zes weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

Bezwaar maken

Uw bezwaar moet binnen zes weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd. Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken. U dient uw bezwaar in bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan op twee manieren. 

Online

Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" en log in met uw DigiD om online bezwaar in te dienen tegen een besluit van de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijk

In een schriftelijk bezwaar moet het volgende staan

 • Uw naam en adres
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee, zodat duidelijk is waar het over gaat
 • Waarom u bezwaar maakt
 • Welk besluit u wel genomen wilt hebben
 • De datum van het bezwaarschrift
 • Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Mill en Sint Hubert
correspondentieadres:
Postbus 7
5360 AA Grave

Voor bezwaarschriften tegen aanslagen gemeentelijke belastingen en de Wet Woz gelden andere procedures.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Reactie op uw bezwaar

Nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, wordt binnen zes weken een beslissing genomen. De gemeente kan de afhandeling van het bezwaarschrift zes weken uitstellen. Daarvan krijgt u bericht. Voor verder uitstel van de beslissing is uw toestemming nodig.

Het college of de burgemeester kan uw bezwaar voor advies voorleggen aan een onafhankelijke bezwarencommissie. In dat geval bedraagt de standaard afhandelingstermijn, dus exclusief eventuele verdaging, twaalf weken vanaf het verstrijken van de bezwarentermijn. Als uw bezwaar aan de commissie wordt voorgelegd krijgt u daarover bericht.

In beroep

Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar, dan kunt u tegen die beslissing binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels.

U moet in het beroepschrift vermelden:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
 • U moet zo mogelijk een kopie meesturen van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
 • U moet omschrijven waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).
 • U moet het beroepschrift ondertekenen.

U kunt uw beroep schriftelijk indienen bij:

Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA Den Bosch

Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in de meeste gevallen nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag, of, bij zaken met betrekking tot Werk, inkomen en zorg, bij de Centrale Raad van Beroep.

Beroepschrift: griffierecht

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.