Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Publicatiedatum: Maandag 20 september 2021

Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Update september 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de Tozo definitief. De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de Bbz-regeling tijdelijk versoepelt gaat worden. Deze versoepeling gaat in met ingang van 1 oktober 2021 en zal tot het einde van het jaar duren. Hoe de regeling er definitief uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk.

De voorgestelde versoepelingen zijn:

 • Er is geen vermogenstoets;
 • Het is mogelijk om Bbz met terugwerkende kracht aan te vragen (maximaal 2 maanden);
 • Het inkomen en de hoogte van de Bbz wordt per kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar);
 • De uitkering wordt niet als voorlopige lening verstrekt.

Zodra er meer duidelijk is zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via onze website.

Update juni 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 juli 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 juli 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 januari 2022. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3,5 naar 5 jaar. Wie toch per juli 2021 of sneller dan binnen 5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

Update juni 2021: Verlenging Tozo uitkering voor levensonderhoud

De landelijke overheid heeft besloten om de Tozo regeling vanaf 1 juli 2021 te verlengen met Tozo-5. Tot 1 juli 2021 kunt u nog een aanvraag voor Tozo-4 doen. Hieronder leest u meer over de voorwaarden.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud

Een ondernemer die door de Coronacrisis op dit moment geen inkomen heeft kan een tijdelijke uitkering krijgen vanuit de gemeente. Het verlies van inkomen moet dus echt komen door de Coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat u uw bedrijf (nog) gesloten moet blijven, geen of minder klanten mag ontvangen, uw opdrachten zijn beëindigd, of geen of minder leveringen meer kunt doen.

De regeling Tozo 5 geldt voor de periode 1 juli 2021 tot en met september 2021.

Het kabinet doet een dringend beroep op u om alleen gebruik te maken van de regeling als het echt nodig is. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen.

Heroriëntatie zelfstandig ondernemer

Vanaf 1 januari 2021 wordt er aan ondernemers ondersteuning geboden om te kijken naar hun toekomstmogelijkheden. Deze ondersteuning wordt ook na 1 juli 2021 voortgezet. U krijgt ondersteuning om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan een toekomst als zelfstandig ondernemer zijn, maar ook als werknemer in loondienst. Als u ondersteuning wil, dan kunt hierover contact met ons opnemen. Dat doet u door een e-mail te sturen naar bbz@cgm.nl

U kunt natuurlijk ook nu al zelf aan de slag gaan om u te heroriënteren op uw toekomst. Wanneer u niet precies weet hoe u hiermee moet starten, dan kunt u ook contact opnemen met de Kamer van Koophandel. Zij hebben hiervoor een speciaal team. Maar denkt u ook aan het regionale ondernemersklankbord. Ook zijn er in Nederland 35 leerwerkloketten waar u terecht kunt voor informatie over de regionale opleidingsmarkt en kansberoepen/kanssectoren. Tenslotte vermelden we het bestaan van ZZP-Boost, platform voor zelfstandige professionals in Noordoost Brabant.

Lening voor bedrijfskapitaal

Binnen Tozo-1, 2, 3 en 4 was het al mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Deze mogelijkheid is ook met drie maanden verlengd.

Hoogte lening

Deze lening is maximaal € 10.157,00. Het rentepercentage is 2%. Tot 1 januari 2022 hoeft de lening niet afgelost te worden. Om in aanmerking te komen moet u verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de Coronacrisis.

Ook als u binnen Tozo-1, 2, 3 en/of 4 al een lening voor bedrijfskapitaal heeft aangevraagd, komt u mogelijk opnieuw in aanmerking voor een aanvullende lening. Voorwaarde is wel dat de leningen samen niet hoger zijn dan het maximale bedrag van € 10.157,00.

Geen bedrijfskapitaal bij surseance van betaling of faillissement

Om in aanmerking te komen voor een lening voor bedrijfskapitaal moet u verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

De-minimisverklaring

Het verstrekken van bedrijfskrediet Tozo is een vorm van Staatssteun van de Nederlandse overheid. Wanneer overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is.

U moet daarom een de-minimisverklaring afgeven. Een de-minimisverklaring wil zeggen dat de Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de mededinging niet vervalsen. In deze verklaring moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden getekend voordat de steun wordt verleend. Binnen de digitale aanvraag Tozo, wordt u gevraagd hierover een verklaring af te leggen. U hoeft dus niet nog een afzonderlijke verklaring aan ons over te leggen.

Als u vragen heeft over de de-minimisverklaring, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Europa decentraal.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

 • u als gevolg van de Coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u bedrijfskrediet nodig heeft. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het inkomen van uw partner
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent (tenzij u alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, dan geldt de pensioengerechtigde leeftijd niet)
 • u Nederlander bent of een geldig verblijfsdocument heeft
 • u in de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert woont
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd of in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland
 • uw bedrijf nog economisch actief is, tenzij dit als gevolg van de Coronacrisis niet mogelijk is
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw beroep via uw onderneming uit te mogen voeren
 • u met uw bedrijf gestart bent voor 17 maart 2020 en op die datum ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel
 • u aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1225 uur per jaar werkzaam moet zijn als zelfstandige. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Hierbij worden ook de uren geteld die u besteedt aan administratie of acquisitie
 • de uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat:

 • u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.

t

De ingangsdatum Tozo-5

U kunt aanspraak maken op de Tozo-5 vanaf het moment dat het inkomen van u en uw (eventuele) partner lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Wat de hoogte van het sociaal minimum is, is afhankelijk van uw leefsituatie en leeftijd.

Ontvangen wij uw aanvraag in juli 2021, dan gaat de uitkering Tozo 5 in per 1 juli 2021. Dient u uw aanvraag na juli 2021 in, dan gaat de uitkering in per de eerste van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Ontvangen wij uw aanvraag bijvoorbeeld op 15 september 2021, dan gaat de uitkering op z’n vroegst in per 1 augustus 2021. De maximale einddatum is 1 oktober 2021.

Verlenging Tozo-4

Als u gebruik heeft gemaakt van de Tozo-4 regeling, dan kunt u een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen. De verlenging gaat in vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juli 2021 voor 3 maanden. U moet er dan wel voor zorgen dat u vóór 1 september 2021 uw aanvraag heeft gedaan.

Om in aanmerking te komen voor een verlenging van uw uitkering voor levensonderhoud kunt u een zogenaamde verkorte aanvraag doen. Dat betekent dat u niet opnieuw overal verklaringen voor af hoeft te leggen of gegevens hoeft te verstrekken die al bij ons bekend zijn. Als er iets in uw situatie gewijzigd is, moet u dat wel aan ons doorgeven. Let op: als uw Tozo 4-uitkering langer dan drie maanden geleden geëindigd is, dan moet u wel een volledig aanvraagformulier indienen.

Hoogte van de uitkering

De regeling kent twee normen: de gehuwdennorm en de alleenstaandennorm.

 1. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie en uw leeftijd en, als u een partner heeft, de leeftijd van uw partner. De uitkering is, een aanvulling op het eigen (gezins-)inkomen. Als u en uw eventuele partner nog wel inkomen hebben (uit bijvoorbeeld uw bedrijf, loondienst, uitkering of alimentatie), maar dit is lager dan de bijstandsnorm, dan wordt het inkomen aangevuld tot de norm die op u van toepassing is (netto ongeveer € 1.500 voor gehuwden en netto ongeveer € 1.050 voor een alleenstaande, alsmede de gebruikelijke, lagere bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar)
 2. Het (gezins-)inkomen dat u ontvangt moet betrekking hebben op de periode waarover u een uitkering vraagt. Dus als u bijvoorbeeld in de maand juli 2021 nog inkomsten ontvangt die betrekking hebben op juni 2021, dan tellen die niet mee. Maar als u uw werkzaamheden in een deel van de maand juli 2021 nog heeft kunnen voortzetten en daaruit inkomsten ontvangt, dan is dat wel van invloed op de hoogte van de uitkering. Als deze hoger zijn dan het sociaal minimum dan heeft u in de maand juli 2021geen recht op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud.Hoe berekent u het netto-inkomen voor de Tozo?

Het totale netto (gezins-) inkomen bestaat uit

1: Netto inkomsten uit onderneming:

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2: Nettoloon uit loondienst van u en uw partner:

Uw nettoloon is u loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3: Netto-uitkering en overige inkomsten van u en uw eventuele partner:

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tozo moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald zijn als gevolg van de Coronacrisis en uw (gezins-)inkomen lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Controles achteraf

De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de gemeente achteraf controleert of de juiste informatie is verstrekt en de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit dit onderzoek blijkt dat u ons niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan zal de uitkering (deels) worden teruggevorderd. Daarnaast loopt u dan het risico dat wij u ook nog een bestuurlijke boete op moeten leggen. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen.

Als u twijfelt of u iets aan ons moet melden of niet, neemt u dan contact met ons op. Daarmee voorkomt u dat u uitkering moet terugbetalen of zelfs een boete krijgt.

Hoe gaat het na 1 oktober 2021

De Tozo is tot uiterlijk 1 oktober 2021 verlengd. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Als u na 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kunt u ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Aanvragen

Kijkt u, voordat u de aanvraag doet, ook eens op de website krijgiktozo.nl. U kunt daar een beslisboom doorlopen en gelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor Tozo.

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. De uitkering wordt aan u beiden toegekend en moet worden opgegeven bij uw aangifte IB/PVV 2021. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar bbz@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum

De volgende bewijsstukken hebben wij nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor Tozo:

 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart (voor- en achterkant) of vreemdelingendocument, geen rijbewijs) en uw eventuele partner
 • Het laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt. U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank. Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
 • Bewijsstukken van inkomsten van u en uw eventuele partner (bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, uitkering, alimentatie of de inkomsten die u uit uw eigen bedrijf nog ontvangt. Als u de hoogte van de inkomsten uit uw bedrijf niet exact kunt aangeven, dan vragen wij u om een schatting te maken van de hoogte van de inkomsten.)
 • Meest recente jaarcijfers (deze zijn met name noodzakelijk als u een beroep doet op een lening voor bedrijfskapitaal)

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

Aanvragen

Verlenging TOZO aanvragen

TOZO aanvragen

Let op: als uw Tozo-4 uitkering langer dan drie maanden geleden geëindigd is, dan moet u wel een volledig aanvraagformulier indienen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentozo@cgm.nl.