De Kuilen

Gebiedsvisie De Kuilen

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft op 7 februari 2019 de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ vastgesteld.

Het gebied ‘De Kuilen’ is gelegen aan de noordwestzijde van de kern Mill en functioneert als een natuur- en recreatiegebied. In de visie is een koers vastgelegd om, weliswaar met mate, meer intensieve recreatie te stimuleren om zodoende meer bezoekers en toeristen naar de gemeente te trekken. Kansen op dat gebied moeten wel een goede bijdrage leveren aan de gewenste kwaliteitsverbetering.

Het motto is ‘De Kuilen natuurlijk recreatief’

In de visie (PDF. 6.9MB) is het gebied opgedeeld in drie zones:

  1. Een natuurzone aan de westzijde
  2. Een recreatieve zone oostelijk daarvan
  3. De meest oostelijke zone is bestemd voor kleinschalig landschap en grenst aan de oostzijde aan Mill-West

Ten behoeve van de meest oostelijk gelegen zone ‘kleinschalig landschap’ is een nadere gebiedsuitwerking door BRO opgesteld. De gebiedsuitwerking is vastgesteld op 15 april 2021.

Voor het totale gebied ‘De Kuilen’ is een nieuw bestemmingsplan voorzien. Lees hier de uitgangspunten in Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan (PDF. 600KB).

Gebiedsuitwerking Kleinschalig Landschap

Voorafgaand aan de participatie voor de gebiedsuitwerking Kleinschalig Landschap (zone 3) hebben we aan de inwoners gevraagd welke thema’s zij het belangrijkst vonden om mee te nemen in het bestemmingsplan.

Dit zijn Natuur, Veiligheid en Duurzaamheid. Na de bespreking van de gebiedsuitwerking in een themabijeenkomst van de raad is daar het thema Gezondheid aan toegevoegd.

In het nieuwe bestemmingsplan worden de genoemde thema’s nader beschreven in de toelichting. Gezien de thema’s zullen bij het vooroverleg nadrukkelijk ook de GGD, veiligheidsregio, Natuurmonumenten en de Milieuvereniging Land van Cuijk worden betrokken.

Verordening ‘De Kuilen 2020’

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad voor een deel van ‘De Kuilen’ een verordening vastgesteld. De bepalingen in deze verordening zijn met name regels over openbare orde en veiligheid. Ze gelden naast de algemene regels uit de Algemene plaatselijke verordening (APV). lees er meer over in de Verordening de Kuilen 2020 (PDF. 483KB).

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan

Het doel is te komen tot een flexibel bestemmingsplan met een brede reikwijdte op het gebied van de thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wij denken hierbij met name aan:

  • de thema’s omgevingskwaliteit, veiligheid, gezondheid, gebruik ten behoeve van maatschappelijke functies, duurzaamheid, water, energie, natuur, geluid
  • integratie van regels gebruiksruimte en gewenste kwaliteit: ruimtelijk, verordening, nieuwe thema’s
  • passende participatievormen

Binnen bovengenoemde thema’s zien wij kansen voor onder andere verblijfsrecreatie in de Kuilen, voor dagrecreatie in en rondom de Kuilen en kansen voor evenementen. De nieuwe initiatieven die hierbij geboren worden kunnen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Bestaande rechten worden gerespecteerd. Ontwikkelingen waarover al een principebesluit is genomen en die al voldoende zijn uitgewerkt kunnen rechtsstreek in het bestemmingsplan worden opgenomen. Het besluit of een initiatief in het bestemmingsplan wordt opgenomen ligt bij het college.

Planning

De planning voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte tot aan het ontwerp is als volgt:

Informatiebijeenkomst verwachte datum half juni 2021
Inspraak juni / juli 2021
Verwerken overleg/inspraak juli / augustus 2021
Ontwerpprocedure bestemmingsplan augustus / september 2021

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Alle inwoners en bedrijven die direct belang hebben, de verenigingen, bedrijven binnen het plangebied, Dorpsraad Langeboom, Wijkraad Mill-West en alle belangen groepen, die de thema’s vertegenwoordigen, worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De vorm daarvan is nog niet bepaald. Dit is afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen/adviezen omtrent COVID-19. Wij houden u uiteraard op de hoogte.