De Kuilen

Gebiedsvisie De Kuilen

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft op 7 februari 2019 de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ vastgesteld.

Het gebied ‘De Kuilen’ is gelegen aan de noordwestzijde van de kern Mill en functioneert als een natuur- en recreatiegebied. In de visie is een koers vastgelegd om, weliswaar met mate, meer intensieve recreatie te stimuleren om zodoende meer bezoekers en toeristen naar de gemeente te trekken. Kansen op dat gebied moeten wel een goede bijdrage leveren aan de gewenste kwaliteitsverbetering.

Het motto is ‘De Kuilen natuurlijk recreatief’

In de visie (PDF. 6.9MB) is het gebied opgedeeld in drie zones:

  1. Een natuurzone aan de westzijde
  2. Een recreatieve zone oostelijk daarvan
  3. De meest oostelijke zone is bestemd voor kleinschalig landschap en grenst aan de oostzijde aan Mill-West

Ten behoeve van de meest oostelijk gelegen zone ‘kleinschalig landschap’ is een nadere gebiedsuitwerking door BRO opgesteld. De gebiedsuitwerking is vastgesteld op 15 april 2021.

Voor het totale gebied ‘De Kuilen’ is een nieuw bestemmingsplan voorzien.

Gebiedsuitwerking Kleinschalig Landschap

Voor de zone Kleinschalig Landschap (zone 3) is een verdiepingsslag gemaakt. Voor dit deelgebied is de gebiedsuitwerking Kleinschalig Landschap vastgesteld. Deze geldt naast Visie De Kuilen. Onder het kopje documenten vindt u zowel Visie de Kuilen als de gebiedsuitwerking Kleinschalig landschap.

Verordening ‘De Kuilen 2020’

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad voor een deel van ‘De Kuilen’ een verordening vastgesteld. De bepalingen in deze verordening zijn met name regels over openbare orde en veiligheid. Ze gelden naast de algemene regels uit de Algemene plaatselijke verordening (APV). lees er meer over in de Verordening de Kuilen 2020 (PDF. 483KB).

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan

Het doel is te komen tot bestemmingsplan in de geest van de Omgevingswet: een flexibel bestemmingsplan met een brede reikwijdte op het gebied van de thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Voorafgaand aan de participatie voor de gebiedsuitwerking Kleinschalig Landschap (zone 3) hebben we aan de inwoners gevraagd welke thema’s zij het belangrijkst vonden om mee te nemen in het bestemmingsplan.

Dit zijn Natuur, Veiligheid en Duurzaamheid. Na de bespreking van de gebiedsuitwerking in een themabijeenkomst van de raad is daar het thema Gezondheid aan toegevoegd.

In het nieuwe bestemmingsplan worden de genoemde thema’s nader beschreven in de toelichting en komen ze terug in de regels. Gezien de thema’s zijn bij het vooroverleg nadrukkelijk ook de GGD, veiligheidsregio, Natuurmonumenten en de Milieuvereniging Land van Cuijk betrokken.

Bestaande rechten worden gerespecteerd. Ontwikkelingen waarover al een principebesluit is genomen en die al voldoende zijn uitgewerkt zijn in het bestemmingsplan opgenomen. Het besluit of een initiatief in het bestemmingsplan kan worden opgenomen ligt bij het college.

Onder het kopje documenten vindt u de Verbeelding, de Toelichting en Regels en het bijlagenboek van het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte. Hier vindt u ook de presentatie van de informatiebijeenkomst, de Inspraaknota en een geanonimiseerd overzicht van de reacties.

Planning

De planning voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte tot aan het ontwerp is als volgt:

Informatiebijeenkomst 12 juli 2021
Inspraak 7 juli 2021 t/m 17 augustus 2021
Verwerken overleg/inspraak 29 september 2021 t/m 9 november 2021
Ontwerpprocedure bestemmingsplan december 2021 of begin 2022

Video informatiebijeenkomst

Vragen en antwoorden

Verbrede reikwijdte De Kuilen

Het bestemmingsplan ‘Verbrede reikwijdte De Kuilen’ is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden de uitgangspunten van de visie(s) vertaald naar een kader voor het gebruik en het verlenen van vergunningen. Belangrijke thema’s zijn: natuur, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Doel van het plan is ruimte bieden en richting geven aan de organische ontwikkeling van het gebied tot een veilig, gezond, duurzaam en aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied.

Nieuwe ontwikkelingen

Concrete nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen via een wijzigingsbevoegdheid (Zwaluwstraat 6, Langenboomseweg 103-105). Ontwikkelingen die nog moeten worden uitgewerkt en afgewogen volgen een eigen procedure (zoals bijvoorbeeld de Charme-camping).

Inspraak

Na publicatie worden de stukken vrijgegeven voor inzage, dit zal zijn van woensdag 7 juli 2021 tot en met dinsdag 17 augustus 2021. Uiteraard mag u inspraak hebben op het bestemmingsplan. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan de burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hozee, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

Vragen

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente Mill en Sint Hubert via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 0485-460300 of e-mail info@gemeente-mill.nl .

Hopelijk zien wij u bij de bijeenkomst. Graag tot dan!