Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar een duurzame regio

Wie werken er aan een RES

Gemeenten, waterschappen en provincie nemen de verantwoordelijkheid om gezamenlijk te komen tot een RES. Voorzitterschap ligt bij Peter van der Wiel, wethouder Boxtel. Hij is bestuurlijk trekker voor de regio Noordoost Brabant.

Regio Noordoost Brabant

Ook in onze regio Noordoost Brabant werken we daaraan met 16 gemeenten. Samen brengen we met een RES de volgende kansen in kaart: 

 • hoe en waar we energie kunnen besparen
 • hoe en waar we duurzaam energie kunnen opwekken
 • welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen.

Want, het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. Daar willen we wat aan doen.

Drie fases

Het proces van de RES bestaat uit drie fasen:

 1. De startnotitie
  De manier waarop we het maken van de RES gaan organiseren, staat in de startnotitie. In de startnotitie worden de kaders vastgesteld waarbinnen de RES wordt vormgegeven. De startnotitie wordt vastgesteld door de gemeenteraden in de regio.
 2. De concept-RES
  De regio’s stellen vervolgens een concept RES op, uiterlijk zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord. De concept RES is een bod met de mogelijke regionale bijdrage aan de nationale opgave.
 3. De definitieve RES
  Uiterlijk twaalf maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord vindt er besluitvorming plaats over het definitieve bod door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen.

Status startnotitie

Alle 16 gemeenteraden van de regio Noordoost Brabant zijn akkoord met de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). Deze startnotitie is het startschot voor het opstellen van de RES en beschrijft de stappen om te komen tot deze strategie.