Gemeenteraad Mill stemt unaniem in met begroting 2018

Publicatiedatum: Dinsdag 14 november 2017

Wethouder Van Daal: “Het in de afgelopen jaren gevoerde financiële beleid, leidt in 2018 tot het structureel verlagen van de lastendruk voor onze inwoners”

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert ingestemd met Programmabegroting 2018-2021. “Met deze laatste begroting van de bestuursperiode 2014-2018, zet het college de ingezette lijn door”, aldus verantwoordelijk wethouder Financiën Erik van Daal. “We voeren nog steeds een verantwoord financieel beleid en dekken structurele uitgaven met structurele inkomsten. Verder zijn we terughoudend geweest met nieuw beleid, wat er in 2018 onder andere voor zorgt dat we de lastendruk voor onze inwoners structureel kunnen verlagen.”

Overschot

Wethouder Van Daal is tevreden met de begroting: “De Programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Mill en Sint Hubert is - zoals we dat noemen - meerjarig sluitend. Waar ik bijzonder blij mee ben is dat we er in zijn geslaagd om - net als vorig jaar - elk individueel begrotingsjaar met een overschot, een positief saldo te presenteren. In 2018 en de daaropvolgende jaren zien we uitsluitend positieve saldi van respectievelijk € 109.000 oplopend tot € 319.000 in 2021.”

Lastenverlichting

Naast deze mooie cijfers blijft het college natuurlijk uitvoering geven aan de speerpunten zoals verwoord in het Coalitieprogramma 2014-2018 ‘Kansen bieden, op weg naar een betrokken samenleving’ en in de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025. Van Daal: “Het in de afgelopen jaren gevoerde financiële beleid, leidt in 2018 tot het structureel verlagen van de lastendruk voor onze inwoners. Concreet worden de tarieven voor de Onroerendezaakbelastingen (Ozb) en de reinigingsheffingen in 2018 niet verhoogd, maar daar bovenop kunnen we de tarieven voor rioolheffing per saldo met 9,5% verlagen.”

Voordelen inwoners door belastingmaatregelen 2018 Mill en Sint Hubert

   Rioolheffing verlaging met 9,5%  Afvalstoffenheffing geen verhoging met 3,4%  Onroerendezaakbelasting gemiddelde WOZ-waarde 243.000. Geen verhoging met 2%  Totaal
 Eenpersoonshuishouden verbruik tot 100 m3  € 17,70  € 4,15  € 7,70  € 29,55
 Meerpersoonshuishoude verbruik 101 tot 250 m3  € 27,45  € 5,55  € 7,70  € 40,70

Toelichting op bovenstaande: Voor de OZB is het onderscheid tussen een- of meerpersoonshuishoudens niet te maken. Aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Reservepositie

Met enkel positieve ontwikkelingen op financieel gebied voor de komende jaren in beeld, blijft het uitgangspunt voor het college ongewijzigd. Wethouder Van Daal: “Als het gaat om de financiële positie van de gemeente Mill en Sint Hubert blijft terughoudendheid op zijn plaats. In deze begroting is rekening gehouden met moties op onder andere het gebied van een striktere handhaving, monumentale bomen en gemeentelijke belastingen en heffingen. Maar onze reservepositie kan nog steeds een versteviging gebruiken. Deze is nodig als buffer voor het opvangen van eventuele risico’s in de toekomst. Dat blijven we erg belangrijk vinden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de stijging van de kosten van de jeugdzorg. Landelijk zien we als gevolg hiervan tekorten ontstaan bij gemeenten. Wij willen dat voorkomen. Daarom hebben we ruim € 200.000 extra meegenomen voor Jeugdzorg. We sluiten onze ogen niet voor de werkelijkheid. De signalen zijn dermate serieus, dat we hebben gemeend dit bedrag structureel mee te moeten nemen”.

Investeren

Op de vraag of er de komende periode nog wel kan worden geïnvesteerd in de gemeente, antwoordt wethouder Van Daal bevestigend: “Hoewel we nog steeds wat meer vet op de botten zouden willen hebben, investeren we ook in onze gemeente. Alles binnen de mogelijkheden die we op dit moment hebben natuurlijk. Ik denk dan aan het Energieakkoord Openbare Verlichting, maar ook speeltoestellen, de aanleg van ecologische verbindingszones, het tegengaan van laaggeletterdheid of de afronding van ons centrumplan. Ook anticiperen we op een extra bijdrage aan de Veiligheidsregio, waarvoor we € 98.000 in de risicoparagraaf hebben opgenomen.

Aantrekkingskracht

”Met deze begroting kunnen wij, samen met en in het belang van onze inwoners en bedrijven, met vertrouwen naar de toekomst kijken. Daarbij werken we aan het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van de gemeente Mill en Sint Hubert.”

Notendop

In een notendop zien de belangrijkste speerpunten van de vastgestelde begroting voor de komende jaren er per programma als volgt uit:

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur

De gemeente Mill en Sint Hubert zet zich in om de dienstverlening samen met onze partners, efficiënt en klantgericht te laten zijn. Mill en Sint Hubert wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Om maximaal draagvlak te creëren gaan wij inwoners meer betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van lokaal beleid.

Speerpunten:

 • Uitvoering geven aan het in 2017 vastgestelde plan voor aanpak “Wateroverlast bij extreme weersomstandigheden”.
 • Leveren van klantgerichte dienstverlening en deze zo efficiënt als mogelijk maken.
 • Bieden van mogelijkheden aan inwoners om te participeren bij beleidsvorming en -uitvoering.
 • Verminderen van overlast en criminaliteit door actieve inzet op signalering, handhaving en zelfredzaamheid.
 • Verminderen van ondermijnende criminaliteit in samenwerking met de partners.
 • Tijdig communiceren via verschillende eigentijdse kanalen.
 • Maximale inzet om de lokale lasten zoveel mogelijk te beperken.
 • Bevorderen bestuurlijke en ambtelijke slagkracht door samenwerking in de regio te bewerkstelligen en gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunde binnen onze werkorganisatie.

Openbare Ruimte

Er wordt ingezet op het behoud en, waar nodig, versterking van de huidige woon-, werk- en leefomgeving. Ook wordt gewerkt aan een uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente. Hierdoor bezoeken meer toeristen en recreanten de gemeente Mill en Sint Hubert, blijven zij langer in de gemeente en besteden meer.

Speerpunten:

 • Het mede-eigenaarschap van de leefomgeving vorm geven.
 • Een geïntegreerd en op de uitvoering gericht verkeers- en vervoersbeleid opstellen, waarbij bereikbaarheid en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn.
 • Mede realiseren van het centrumplan Mill, waarbij de nadruk ligt op de inrichting van de openbare ruimte.
 • Behoud van recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied.
 • Het bevorderen van de samenwerking van toeristische partijen.
 • De ondersteuning van het toeristisch product ‘Land van Cuijk’.

Bouwen, Wonen en Milieu

Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor zowel de huidige als de toekomstige generatie. We bouwen aan een levendig, gezond en aantrekkelijk buitengebied. Een optimale en evenwichtige indeling en inrichting van de bebouwde en onbebouwde omgeving, zodat een goed en duurzaam woon- en leefmilieu in de gemeente ontstaat.

Speerpunten:

 • Verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, zorgen voor het behoud en bevordering van de werkgelegenheid.
 • Het formuleren van de bestuurlijke ambities en de inrichting van de participatie en het vaststellen van een visie op het omgevingshuis.
 • Bouwen naar behoefte.
 • Actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen.
 • Stimuleren Compact Centrum Mill.
 • Bedrijven stimuleren om duurzaamheidsinvesteringen te doen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Kind, Cultuur en Sport

Beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente. Elke inwoner heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Elk kind krijgt de mogelijkheid om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het is belangrijk dat sport en cultuur voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk is, omdat dit de samenhang bevordert in de maatschappij.

Speerpunten:

 • Een goede spreiding en kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod.
 • (Taal)achterstanden bij jonge kinderen en volwassenen voorkomen en, indien nodig, aanpakken.
 • Vrije en laagdrempelige toegang tot cultuur bieden.
 • Er is een toegankelijk, divers sportaanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen.

Maatschappelijke Zaken

Het doel is dat alle inwoners zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien en op eigen niveau mee kunnen doen in de samenleving. Het versterken van zelfredzaamheid, uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen en het versterken van het sociale netwerk zijn hierbij de uitgangspunten. Indien de eigen kracht en de directe woon- en leefomgeving onvoldoende is, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Speerpunten:

 • Werken naar een toegang waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over welzijn, zorg, jeugdhulp en inkomen.
 • Uitvoeren herziening accommodatiebeleid.
 • Middels projecten werken aan een integrale aanpak (bijvoorbeeld op het gebied van kwetsbare jongeren, dagbesteding et cetera).
 • Investeren aan de voorzijde, waardoor instroom in de dure jeugdzorg (mogelijk) voorkomen wordt.
 • Het bevorderen van het zelfstandig verwerven van inkomen.

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Een verantwoord financieel beleid voeren dat onder andere leidt tot een begroting die structureel in evenwicht is. Het versterken van de algemene reserve.

De cijfers

De genoemde uitgangspunten en speerpunten per programma zijn natuurlijk vertaald naar cijfers. Naast een overzichtelijke "Begroting 2018 In een oogopslag" (PDF), vindt u hier de concreet geplande inkomsten en uitgaven van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Inkomsten

Dit diagram geeft aan hoe de inkomsten van de gemeente Mill en Sint Hubert in 2018 (PDF) zijn samengesteld.

Uitgaven

Dit diagram geeft aan hoe de uitgaven van de gemeente Mill en Sint Hubert in 2018 (PDF) zijn samengesteld.

Belastingdruk

Berekening belastingdruk 2018 per huishouden in euro's (PDF). De genoemde bedragen gelden voor een gemiddeld huishouden in Mill en Sint Hubert en kunnen dus per specifieke situatie verschillen.

Motie

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft tijdens de begrotingsbehandeling met één motie ingestemd. Deze motie (een verzoek aan het college of een uitspraak van de raad) geeft het college de opdracht om te komen tot een raadsvoorstel waarin scenario's worden uitgewerkt om het onderhoudsniveau van het openbaar groen te verhogen.