Start werkzaamheden verbetering verkeerssituaties

Publicatiedatum: Dinsdag 20 november 2018

Deze week (week 47) wordt gestart met de realisatie van enkele kleinschalige aanpassingen aan de openbare ruimte. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma uit het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan. Dit plan voorziet in maatregelen welke gewenst zijn op het gebied van oversteekbaarheid, snelheid en toegankelijkheid.

Rondgang door het centrum van Mill

In de aanloop naar deze plannen heeft op uitnodiging van het Platform Verkeer en het Platform Gehandicaptenbeleid Mill het college samen met een aantal raadsleden in de zomer van 2016 een rondgang gehouden door het centrum van Mill. De bedoeling van deze rondgang was om in de praktijk aan te tonen welke hindernissen mensen met een beperking (rolstoelers, scootmobielen etcetera) zo al ondervinden in de openbare ruimte.

Senior-proof oversteekvoorzieningen aan de Nimrod in Sint Hubert

Als eerste wordt in Sint Hubert aan de Nimrod de situatie voor voetgangers verbeterd. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van senior-proof oversteekvoorzieningen. Dit wordt gerealiseerd door middel van het plaatselijk verlagen van het trottoir in combinatie met verlaagde banden. De huidige overgangen van trottoir naar rijbaan zijn nu te steil en daardoor moeilijk beloopbaar voor ouderen, mensen met beperkingen maar ook voor een wandeling met een kinderwagen.

Aanpassen inritconstructie kruispunt Hoogveldseweg – Beatrixstraat in Mill

De inritconstructies die de overgang van gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) naar achterliggende verblijfsgebieden (30km/u) markeren, worden nu niet als comfortabel ervaren. De gemeente heeft herhaaldelijk klachten gehad over de huidige inritconstructies en gevraagd is om verbetering van deze situatie. Als tweede wordt bij wijze van proef de uitvoering van de inritconstructie op het kruispunt Hoogveldseweg – Beatrixstraat aangepast, waarbij de inritblokken als het ware worden gekanteld om daarmee een flauwere helling en minder scherpe overgang te creëren. In samenhang met deze maatregel wordt voorgesteld het trottoir aan de westzijde van de Hoogveldseweg te verlengen om zo voor de voetganger een comfortabele oversteek te realiseren naar het trottoir aan de andere zijde van de Hoogveldseweg.