Verkiezing Gemeenteraad 2018 "aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst"

Publicatiedatum: Dinsdag 5 december 2017

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van éénhonderdtwaalf euro en vijftig cent (€ 112,50) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan.

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de eerstkomende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES;
  3. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
  4. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

De volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan geregistreerd

  • Vier Kernen Partij
  • Algemeen Belang 90
  • CDA
  • Dorpslijst Langenboom

Voor nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering of om een afspraak te maken voor de registratie van een partij kunt u contact opnemen met een medewerker van het Bureau verkiezingen via 0485-460300.