Kleinschalig Landschap De Kuilen

Gebiedsvisie Kleinschalig Landschap

Het deelgebied Kleinschalig Landschap, globaal gelegen tussen de Langenboomseweg, Graafseweg, de Uilweg en de kern van Mill, is nog niet precies uitgewerkt in de Gebiedvisie De Kuilen. Hoe we om moeten gaan met landschap, recreatie, (agrarische) bedrijvigheid, wonen en natuur, daar heeft u invloed op. Geïnteresseerden hebben online vier korte vragen beantwoord. Daarmee kunnen wij alvast inventariseren welke thema’s belangrijk zijn om op te nemen in de gebiedsvisie en het omgevingsplan. Er volgt nog een themabijeenkomsten over de toekomst van het Kleinschalig Landschap (PDF).

Gebiedsvisie 2019

De gemeente wil de gebiedsvisie vertalen naar een flexibel bestemmingsplan met een brede reikwijdte op het gebied van thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wij denken hierbij met name aan:

  • de thema’s omgevingskwaliteit, veiligheid, gezondheid, gebruik ten behoeve van maatschappelijke functies, duurzaamheid, water, energie, natuur , geluid.
  • integratie van regels gebruiksruimte en gewenste kwaliteit: ruimtelijk, verordening, nieuwe thema’s
  • passende participatievorm voor met name de uitwerking van de gebiedsvisie kleinschalig landschap

Drie zones

In de Gebiedsvisie De Kuilen is het gebied opgedeeld in drie zones: een zone gericht op het versterken van natuurwaarden ten westen van de Fazantenweg (1), een zone gericht op het versterken van recreatieve waarden tussen de Fazantenweg en de Uilweg (2), en een zone gericht op het versterken van natuur en landschapswaarden ten oosten van de Uilweg (3).

Natuurlijk Recreatief

Onder het motto ‘Natuurlijk Recreatief’ zijn met name de kansen voor de recreatieve zone (2) in de Gebiedsvisie De Kuilen op basis van de reeds gevoerde omgevingsdialoog uitgewerkt.

Buitengebied

De natuurwaarden van zone 1 zijn al in beeld en geborgd in het bestemmingsplan “Buitengebied”. Wel ziet de gebiedsvisie kansen voor een noord-zuid verbinding. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat geen nieuwe ontwikkelingen worden verwacht.

Kleinschalig landschap

De visie voor de zone Kleinschalig landschap (3) moet nog verder worden verdiept, zodat een kader wordt gegeven voor de inpasbaarheid van nieuwe initiatieven in dit deelgebied. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe functies voor vrijkomende agrarische bebouwing of verdere ontwikkeling van bestaande horeca of kleinschalige recreatie.

Tot de zone kleinschalig landschap rekenen we tevens de zuidkant van de plas rond de Langenboomseweg. Binnen dit gebied worden ruimere ontwikkelingsmogelijkheden geboden om bedreigingen voor het buitengebied om te zetten in kansen.

Klankbordgroep

Aan de hand van enkele thema`s willen we in groepjes, samen met u in gesprek gaan over de toekomst van het Kleinschalig Landschap, om uw woon-, werk- of recreatieomgeving beter te maken.

Planning

  • de eerste sessie 26 oktober 2020 (ophalen van wensen en bedenkingen)
  • de tweede sessie 14 december 2020 (kansenkaart)
  • presentatie concept-uitwerkingsperspectief januari 2021
  • vaststelling gebiedsvisie april 2021

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag of opmerking over de klankbordgroep? Mail deze dan naar info@gemeente-mill.nl.