Mill - Havikstraat en Leeuwerikstraat

In Mill, binnen de vierhoek gevormd door de Havikstraat, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Bastaardstraat, is ruimte voor woningbouw. Deze woningen worden gebouwd aan de zijde van de Havikstraat en de Leeuwerikstraat.

  

   

Foto’s (met de klok mee): Woningbouwlocatie; overzichtskaartje, luchtfoto, zicht op de locatie vanaf de hoek Gruttostraat en Bastaardstraat en vanaf de hoek Havikstraat en Gruttostraat.

Beoogde ontwikkeling

In het plangebied is ruimte voor 26 koopwoningen. Van deze woningen zullen er 8 worden gerealiseerd aan de Havikstraat. Er zullen 2 woningen worden gebouwd aan de Geniestraat. De overige 16 woningen worden gebouwd aan de zijde van de Leeuwerikstraat. De woningen zullen gasloos worden gebouwd.

Projectontwikkelaar

Van Wanrooij Projectontwikkelaar BV uit Geffen gaat de woningen ontwikkelen. Deze projectontwikkelaar heeft een projectwebsite "Nieuwbouwproject Thuis in Mill" met daarin allerlei informatie over dit project.

Planning en voortgang

Maart 2021

Van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 20 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingplan en bijbehorende stukken ter inzage. U kunt een uitgeprint exemplaar inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. Digitaal kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of onderling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hibert, correspondentieadres: postbus 7, 5360 AA Grave. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer L. Timmermans, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Maart 2021

Het project begint met de bouw van acht woningen aan de Havikstraat. Daarvoor moet het terrein bouwrijp worden gemaakt. Bouwrijp maken wil zeggen dat eventuele obstakels worden verwijderd en dat er riolering en andere nutsvoorzieningen worden aangelegd. Daarna kunnen de woningen gebouwd worden.

Bij het bouwrijp maken zullen de bomen die op de bouwkavels staan gekapt worden. Deze bomen zijn niet kapvergunningsplichtig. Dat betekent dat hiervoor geen kapvergunning met mogelijkheden tot bezwaarmaking hoeft te worden aangevraagd. Aan de ontwikkelaar is gevraagd of de toekomstige bewoners de bomen in hun achtertuin willen behouden maar het merendeel voelt daar niet voor. Voordat de bomen gekapt worden, vindt nog een vogelnestinspectie plaats om te voorkomen dat er bomen gekapt worden waar broedende vogels in zitten.

Bekijk hier een presentatietekening van waar de nieuwe woningen komen (PDF. 378Kb).

December 2020

Het hieronder omschreven archeologisch onderzoek heeft geen bijzondere vondsten opgeleverd.

November 2020

Wat onderzocht moet worden is of er archeologische vondsten te verwachten zijn op de locatie waar gebouwd gaat worden. Dit archeologisch onderzoek vindt plaats op 24, 25 en 26 november 2020. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het graven van zogenaamde proefsleuven. Deze sleuven worden maximaal 25 meter lang, 4 meter breed en circa 1 meter diep. Als er niets gevonden wordt, worden de sleuven dezelfde dag nog dichtgegooid. Bekijk hier een overzichtskaart van waar de sleuven worden gegraven (PDF. 843Kb).

Het onderzoek richt zich vooral op vroegere bewoning. Het is mogelijk dat er sporen van bewoning te vinden zijn die teruggaan tot het Neolithicum (het stenen tijdperk). Maar ook vondsten die een relatie hebben met latere bewoning (middeleeuwen tot en met de 19e eeuw) zijn mogelijk. Ook is het mogelijk dat er vondsten worden gedaan die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. De Peel-Raamstelling lag er immers vlak bij.

Algemeen

De woningen zullen gefaseerd worden gerealiseerd. Voorlopig wordt de volgende planning aangehouden.

  • Realisatie 8 woningen: 2021/2022
  • Realisatie 18 woningen: 2021/2022

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo heeft zij een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning)bouw.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.