Mill - hoek Bosweg/Wanroijseweg

Op de hoek van de Bosweg en de Wanroijseweg (rotonde) ligt een grote bouwlocatie van ongeveer 10 hectare groot. Het plangebied draagt de naam Molenheide Buiten.

   

  

Foto’s: Molenheide Buiten, globale bouwlocatie, verkavelingsopzet, planschets, reclamebanner “bouw hier uw woning”.

Beoogde ontwikkeling

,De gemeente wil in het gebied in de komende jaren ongeveer honderd (koop-)woningen (laten) ontwikkelen. De woningen zullen gefaseerd worden gerealiseerd. Naar verwachting kan de uitvoering in 2022 starten.

In de eerste fase die nu aan de orde is, is in het plangebied ruimte voor ongeveer 58 koopwoningen en de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels. Deze woningen worden gasloos en zullen voldoen aan de eisen van BENG. BENG is een uitdrukking van een energieprestatie en staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen (utiliteits- en woningbouw) in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Kijk op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie over BENG.

Door de projectontwikkelaar, Cedrus Vastgoed Ontwikkeling B.V. uit Helmond, is een projectwebsite gemaakt, www.molenheidebuiten.nl.

Projectontwikkelaar

De woningen worden ontwikkeld door Cedrus Vastgoed Ontwikkeling B.V. uit Helmond.

Planning en voortgang

Maart 2021

Van vrijdag 19 maart tot en met donderdag 29 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, ’t Kavelt’ met alle daarop betrekking hebbende stukken, alsmede het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Molenheide Buiten’, ter inzage. Ook het ontwerpbesluit ‘Hogere Waarden Geluidhinder’, voor vier aan de noordoostzijde (richting de Wanroijseweg) en de zuidoostzijde (richting de Bosweg) van het plangebied ‘Mill, ’t Kavelt’ nieuw te bouwen woningen, ligt ter inzage.

Het plangebied ligt aan de Wanroijseweg en de Van den Bogaardweg te Mill (5451 HA en 5451 HM). Het plan voorziet in de ontwikkeling van 58 koopwoningen (4 vrijstaande-, 30 twee-onder-een-kap-, 18 rij- en 6 levensloopbestendige woningen) door de betreffende ontwikkelaar (Cedrus Vastgoed) en de uitgifte van 13 á 15 gemeentelijke bouwkavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergingen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Hiervoor zullen ook de nodige openbare verkeer- en parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast worden binnen het plangebied verschillende groenstructuren gerealiseerd.

Een uitgeprint exemplaar van de stukken kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Mill tijdens de openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave. Ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘Hogere Waarden Geluidhinder’ kunnen belanghebbenden gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Algemeen

Naar verwachting kan in het vierde kwartaal van 2021 worden begonnen met het bouwrijp maken van (een gedeelte) van het gebied. Daarna kan worden gestart met de bouw van woningen. Fase 1 van het project Molenheide Buiten zal in meerdere deelfasen gerealiseerd gaan worden.

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo heeft zij een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning)bouw. Tenslotte wil de gemeente zelf ook bouwkavels gaan uitgeven.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.