Mill - hoek Hoogstraat-Oranjeboomstraat en Bernhardstraat

In Mill, op de hoek Oranjeboomstraat, Hoogstraat en Bernhardstraat liggen twee terreinen waar ruimte is voor woningbouw. Een groter terrein ligt tussen de Oranjeboomstraat - Hoogstraat - Bernardstraat - Stationsstraat. Het gaat hier om de locatie Woonhof. Een ander, wat kleiner terrein, ligt in de punt daar waar de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat bij elkaar komen. Dit is de locatie Vlaar. Beide terreinen worden gezamelijk ontwikkeld.

  

  

Foto’s (met de klok mee): locatie Vlaar, locatie Woonhof, logo Mooiland, locatie Woonhof gezien vanaf de hoek Hoogstraat - Bernhardstraat.

Beoogde ontwikkeling

Op de locaties Woonhof en Vlaar worden grondgebonden (nul-treden) woningen met tuin gebouwd en appartementen. Naar verwachting wordt in 2020 het bestemmingsplan in procedure gebracht.

Projectontwikkelaar

Woningcorporatie Mooiland gaat het gebied ontwikkelen.

Planning en voortgang

Maart – april 2021

Mooiland heeft omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van appartementen en patiowoningen. Deze vergunningen zijn verleend op respectievelijk 30 maart en 19 april 2021. Inmiddels wordt het te bebouwen terrein bouwrijp gemaakt. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn naar verwachting voor de bouwvakvakantie afgerond. Mooiland wil eind augustus / begin september 2021 met de bouw van de woningen beginnen.

December 2020 – februari 2021

Op 10 december 2020 is het bestemmingsplan vastgesteld. Hierop is geen beroep ingediend waarna het bestemmingsplan op 4 februari 2021 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.

Augustus 2020

Op donderdagavond 27 augustus 2020 heeft de gemeente samen met Mooiland een informatieavond georganiseerd over de Woningbouwplannen Woonhof Vlaar. Deze informatieavond heeft plaatsgevonden in Myllesweerd. Bekijk hieronder de presentatie die tijdens deze informatieavond is gehouden.

Juli 2019

Op 25 juni 2019 werd het hieronder omschreven Werkatelier gehouden. Op 2 juli 2019 werd aan belangstellenden de resultaten van dit Werkatelier gepresenteerd. Bekijk hieronder de resultaten als PDF.

Juni 2019

Mooiland en de gemeente Mill willen de omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid bieden hun mening te geven over de te bouwen woningen.

Op 12 juni 2019 werd een algemene informatieavond voor omwonenden en overige belangstellenden georganiseerd. Er werd uitgelegd wat de bouwplannen van Mooiland omvatten en welke beleidsmatige kaders het bouwproject heeft. Uit de aanwezigen is een werkgroep gevormd die onder leiding van een stedenbouwkundige in een werkatelier over de plannen gaat praten. Als het goed is, komt er dan een plan uit dat kan rekenen op een breed draagvlak waarna de te volgen bestemmingsplanprocedure soepel kan worden gevolgd. De resultaten van dit proces worden in juli 2019 verwacht.

Bij de eerste informatieavond, op 12 juni 2019, werd zowel door Mooiland als door de gemeente Mill en Sint Hubert een presentatie verzorgd.

Rol gemeente

Het is de taak van de gemeente om de gewenste herontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft ook een rol bij de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.

Contact