Mill - hoek Oranjeboomstraat en Bernhardstraat

In Mill, op een terrein gelegen binnen de Oranjeboomstraat, Hoogstraat, Bernhardstraat en Stationsstraat is ruimte voor woningbouw. De te ontwikkelen locatie, project Woonhof, maakt onderdeel uit van het Centrumplan Mill en wordt ontwikkeld in samenhang met het gebied Vlaar.

   

   

Foto’s: Bouwlocatie Mill - Woonhof; Gebiedskaartje, luchtfoto, zicht op de locatie vanaf de hoek Hoogstraat – Bernhardstraat, logo Mooiland.

Beoogde ontwikkeling

Welke ontwikkeling op de locatie precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Wél zal het een vorm van woningbouw zijn. Een denkbare variant is een combinatie van grondgebonden (nul-treden) woningen met tuin en appartementen. Naar verwachting zal hierover meer duidelijkheid ontstaan in de loop van 2019. Naar verwachting wordt in 2020 het bestemmingsplan in procedure gebracht.

Projectontwikkelaar

De gemeente is in gesprek met woningcorporatie Mooiland. Die wil het gebied ontwikkelen in samenhang met het woningbouwproject Mill - hoek Hoogstraat/Oranjeboomstraat (Vlaar).

Planning en voortgang

Juli 2019

Op 25 juni 2019 werd het hieronder omschreven Werkatelier gehouden. Op 2 juli 2019 werd aan belangstellenden de resultaten van dit Werkatelier gepresenteerd. Bekijk hieronden de resultaten als PDF.

Juni 2019

Mooiland en de gemeente Mill willen de omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid bieden hun mening te geven over de te bouwen woningen.

Op 12 juni 2019 werd een algemene informatieavond voor omwonenden en overige belangstellenden georganiseerd. Er werd uitgelegd wat de bouwplannen van Mooiland omvatten en welke beleidsmatige kaders het bouwproject heeft. Uit de aanwezigen is een werkgroep gevormd die onder leiding van een stedenbouwkundige in een werkatelier over de plannen gaat praten. Als het goed is, komt er dan een plan uit dat kan rekenen op een breed draagvlak waarna de te volgen bestemmingsplanprocedure soepel kan worden gevolgd. De resultaten van dit proces worden in juli 2019 verwacht.

Bij de eerste informatieavond, op 12 juni 2019, werd zowel door Mooiland als door de gemeente Mill en Sint Hubert een presentatie verzorgd.

Rol gemeente

Het is de taak van de gemeente om de gewenste herontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft ook een rol bij de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.

Contact