Mill - Locatie voormalige concertzaal

De opnieuw te ontwikkelen locatie heeft nu als adres Stationstraat 21 in Mill. Het gaat om de locatie waar nu nog de voormalige concertzaal staat. Kadastraal gezien gaat het om het perceel G2405 en een klein gedeelte van het perceel G2406 (tot aan het trottoir aan de Stationstraat).

   

   

Foto’s: Kaartje plangebied, voor- en achterzijde van de te slopen voormalige concertzaal, achterliggend parkeerterrein.

Beoogde ontwikkeling

Het college heeft besloten om deze locatie te reserveren voor de CPO Woongroep Concertzaal (in oprichting). CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De CPO Woongroep Concertzaal heeft als doel om op deze locatie tien levensloopbestendige koopwoningen voor senioren te realiseren. De parkeerruimte voor de te ontwikkelen woningen dient gerealiseerd te worden binnen de projectlocatie.

Projectontwikkelaar

De locatie gaat ontwikkeld worden door de CPO Woongroep Concertzaal (in oprichting).

Planning

In september 2018 start de gemeente met het wijzigen van het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt de CPO Woongroep Concertzaal eind september/ begin oktober 2018 formeel opgericht. Daarna zal de gemeente later in 2018 een overeenkomst sluiten met de CPO.

Rol gemeente

Over de exacte rolverdeling (sloop concertzaal, bouwrijp maken e.d.) moeten tussen de gemeente en de CPO Woongroep Concertzaal nog definitieve afspraken gemaakt worden. De gemeente gaat zelf het bestemmingsplan wijzigen.

Bijzonderheden

Er zullen levensloopbestendige woningen worden gebouwd voor de doelgroep senioren. De CPO Woongroep Concertzaal i.o. streeft een hoog duurzaamheidsniveau na.