Mill - Stationsstraat 21

Aan de Stationsstraat 21 in Mil was voorheen een concertzaal gevestigd. Het gebouw is echter niet meer in gebruik en staat leeg. Er achter ligt een groot parkeerterrein. Het gebouw kan gesloopt worden waarmee een ruime locatie voor woningbouw vrijkomt.

   

   

Foto’s: Kaartje plangebied, voor- en achterzijde van de te slopen voormalige concertzaal, achterliggend parkeerterrein.

Beoogde ontwikkeling

Het college heeft besloten om deze locatie te reserveren voor de CPO Woongroep Concertzaal (in oprichting). CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De CPO Woongroep Concertzaal heeft als doel om op deze locatie tien levensloopbestendige koopwoningen voor senioren te realiseren. De parkeerruimte voor de te ontwikkelen woningen dient gerealiseerd te worden binnen de projectlocatie.

Projectontwikkelaar

De locatie gaat ontwikkeld worden door de CPO Woongroep Concertzaal (in oprichting).

Planning

In september 2018 start de gemeente met het wijzigen van het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt de CPO Woongroep Concertzaal eind september/ begin oktober 2018 formeel opgericht. Daarna zal de gemeente later in 2018 een overeenkomst sluiten met de CPO.

Grondreserveringsovereenkomst

In december 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van de Woongroep Concertzaal Mill en wethouder J.G.M. van den Boogaart een grondreserveringsovereenkomst. Daarmee bevestigde de gemeente dat zij voor deze woongroep exclusief een stuk grond reserveert. De woongroep heeft met de ondertekening de inspanningsverplichting op zich genomen om binnen de periode van de overeenkomst verregaande voorbereidingen voor de bouw van woningen te treffen. De grondreserveringsovereenkomst heeft een looptijd van één jaar. Verstrijkt de termijn zonder dat de Woongroep heeft aangetoond de ontwikkeling voor elkaar te krijgen, dan heeft de gemeente de handen weer vrij om met een andere partij tot ontwikkeling te komen.

Tv-opname

Bij de ondertekening is een tv-opname gemaakt waarin wethouder Van den Boogaart en de voorzitter van de Woongroep Concertzaal Mill ingaan op de grondreserveringsovereenkomst en de woningbouwplannen. Bekijk hieronder het fragment.

Zoals het er nu naar uitziet wordt in april 2019 de voormalige concertzaal aan de Stationsstraat gesloopt. Vooruitlopend daarop zijn op het terrein al enkele bomen gekapt en is de beplanting verwijderd. Dat is gedaan om te voorkomen dat vogels in het groen gaan nestelen, het broedseizoen staat immers voor de deur. Een lindeboom aan de voorzijde is niet gekapt, deze blijft staan.

Rol gemeente

Over de exacte rolverdeling (sloop concertzaal, bouwrijp maken e.d.) moeten tussen de gemeente en de CPO Woongroep Concertzaal nog definitieve afspraken gemaakt worden. De gemeente gaat zelf het bestemmingsplan wijzigen.

Bijzonderheden

Er zullen levensloopbestendige woningen worden gebouwd voor de doelgroep senioren. De CPO Woongroep Concertzaal i.o. streeft een hoog duurzaamheidsniveau na.