Privacy

De gemeente Mill en Sint Hubert verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de wettelijke en publieke taken. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Mill en Sint Hubert uw privacy in acht neemt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Het gaat dan onder andere om een voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens. Gegevens worden “verwerkt” wanneer ze bijvoorbeeld worden verzameld, geraadpleegd of opgeslagen. Bijzondere persoonsgegevens worden wettelijk extra beschermd omdat hierbij het risico op een grote inbreuk van iemands privacy bestaat. Bij bijzondere persoonsgegevens gaat het om informatie zoals godsdienst, gezondheid of strafrechtelijk verleden.

Verwerkingsdoeleinden en grondslag  

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van publiekrechtelijke taken zoals het beoordelen van een aanvraag of een verzoek om zorg of (financiële) ondersteuning. Persoonsgegevens zijn ook nodig om een betaling te kunnen afhandelen, om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld bij een belastingaanslag. Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons door via een (digitaal) formulier of telefonisch. Daarnaast is wettelijk geregeld dat wij systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen.

Bescherming

De gemeente Mill en Sint Hubert hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. De gemeente Mill en Sint Hubert gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gemeente treft daarvoor onder andere passende organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De gemeente Mill en Sint Hubert bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan is.

Verwerkingsregister

De processen waarin door de gemeente Mill en Sint Hubert persoonsgegevens worden verwerkt, zijn in kaart gebracht in een verwerkingsregister. Dit register is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden en met wie ze worden gedeeld. Het register is een dynamisch document en wordt continu geüpdatet. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van het register te verhogen is ervoor gekozen het register te verdelen in 10 kleinere registers die u kunt downloaden als PDF.

Delen met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat er sprake is van een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Mill en Sint Hubert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Toezicht

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op een juiste uitvoering van de privacywetgeving binnen de gemeente. Als u contact op wilt nemen met de FG, kunt u dit doen via FG@cgm.nl of via het algemene postadres en uw bericht richten ter attentie van de Functionaris gegevensbescherming of via 0485-396600.

Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. Voor meer informatie over uw  privacyrechten verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Als u een vraag heeft over deze rechten of voor het indienen van een verzoek, kunt u een bericht sturen naar gemeente@mill.nl of naar het algemene postadres. Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt, is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en op die wijze aantoont dat de gegevens waar uw verzoek betrekking op heeft, daadwerkelijk van u zijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Wijzigingen

In verband met nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, kan de gemeente wijzigingen doorvoeren bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze pagina of het verwerkingsregister wordt dan, zonder voorafgaande mededeling, geactualiseerd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze pagina te bekijken.

Informatie

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens in een specifieke casus kunt u bij uw contactpersoon om informatie vragen. Als u algemene vragen heeft of vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het algemene postadres.

Klachten

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor de FG benaderen via FG@cgm.nl of via het algemene postadres en uw bericht richten ter attentie van de Functionaris gegevensbescherming of via 0485-396600. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over het indienen van een klacht kunt u vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.