Procedure bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina. Tijdens iedere bekendmakingstermijn kunt u reacties op het bestemmingsplan leveren. De reacties worden afgewogen door het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, de Provincie of de Raad van State. Dit is per fase verschillend. De afweging kan leiden tot wel of geen opname in het bestemmingsplan of afkeuring van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

Fases van een bestemmingsplan

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt dan ter inzage gelegd, zodat u in een zienswijze kunt laten weten wat u van het plan vindt.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op deze website en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn uw mening geven over het plan (zienswijze indienen). De gemeenteraad kan het ontwerpbestemmingsplan aanpassen na ontvangst van de zienswijzen.

Vaststelling en bekendmaking

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via deze website en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Reactieve aanwijzing

De Provincie en/of de minister kunnen voor de beroepsfase ingrijpen met een reactieve aanwijzing. Dat betekent dat het onderdeel waar de aanwijzing zich op richt, geen onderdeel van het plan blijft.

Beroep

U kunt binnen de inzagetermijn een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift is een schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.

Voorlopige voorziening

Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

  • Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader.
  • Als er wel beroep is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Inzage onherroepelijk bestemmingsplan

Het in werking getreden onherroepelijk geworden bestemmingsplan is vanaf dat moment online in te zien op deze website of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Maar u kunt het ook op papier inzien bij het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken met de afdeling Ruimte. U kunt ook contact opnemen met de afdeling ruimte via dit contactformulier of telefonisch via 0485-460300.

Zoeken in het bestemmingsplan Buitengebied

Kijk op "Bestemmingsplan Buitengebied" voor extra zoekinformatie voor het zoeken in het bestemmingsplan Buitengebied.