Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen samen het “college van burgemeester en wethouders”: het dagelijks bestuur van de gemeente. Bijna alles waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen wordt door het college voorbereid. Bovendien zorgen zij ervoor dat het beleid dat de gemeenteraad op hoofdlijnen  heeft vastgesteld, wordt uitgevoerd. Iedere week neemt het college een heel aantal besluiten om beleid voor te bereiden of uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling van taken gemaakt wat, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Hieronder valt te lezen welke wethouder voor welke onderwerpen als eerste het aanspreekpunt is.

Contact met het college

Het college van burgemeester en wethouders heeft geen vast spreekuur. Wilt u een gesprek met één van de collegeleden of een afspraak met de burgemeester? Dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl.

Samenstelling college

 •  

  Antoine Walraven
  NaamIng. A.A.M.J. (Antoine) Walraven
  FunctieBurgemeester
  Telefoon0485 460349
  E-mailbestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl
  Portefeuille

  Veiligheid

  • Openbare orde en integrale veiligheid
  • Rampenbestrijding
  • Politie en Brandweer
  • Ondermijning

  Bestuur

  • Integriteit
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Communicatie en representatie
  • Kabinetszaken
  • Burgerparticipatie

  Personeel en Organisatie

  • Informatievoorziening
  • Dienstverlening
  • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
  • Inkoop en aanbesteding

  Kunst en cultuur

 •  

  Erik van Daal
  NaamH.P.W.M. (Erik) van Daal
  FunctieWethouder/ 1e loco
  Telefoon0485 460349
  E-mailbestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl
  Portefeuille

  Educatie en Sport

  • Onderwijs en onderwijshuisvesting
  • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Sport

  Sociaal domein

  • Werk en inkomen, waaronder werkgelegenheid, minimabeleid, sociale werkvoorziening en minderhedenbeleid
  • Schuldhulpverlening
  • Maatschappelijke Ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Gezondheidszorg
  • Leefbaarheid

  Openbaar Vervoer/doelgroepen vervoer

  Financiën

  • Budgetcyclus; kadernota, programmabegroting, bestuursrapportages en jaarrekening
  • Lokale heffingen

  Gemeentelijke accommodaties

 •  

  Jos van den Boogaart
  NaamJ.G.M. (Jos) van den Boogaart
  FunctieWethouder/ 2e loco
  Telefoon0485 460349
  E-mailbestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl
  Portefeuille

  Openbare Ruimte

  • Verkeer
  • Beheer openbare ruimte, waaronder onderhoud van wegen, groen en plantsoenen, rioleringswerken, reiniging, bosbeheer en kinderspeelplaatsen
  • Waterbeheer
  • Riolering
  • Afvalverwijdering en verwerking

  Economische zaken

  • Revitalisering bedrijventerreinen
  • Recreatie en toerisme
  • Gemeente-eigendommen waaronder grondbeleid, ruilverkaveling en pachtzaken
  • Marktzaken en kermis
  • Bouwen en Wonen

  Ruimtelijke ordening

  • Omgevingswet
  • Woonvisie
  • Structuurvisie, streek- en bestemmingsplannen
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Grondexploitaties
  • Archeologie en monumenten

  Duurzaamheid & Milieu

 •  

  Jean-Paul Ruyters
  NaamJ.P.P.S. (Jean-Paul) Ruyters
  FunctieGemeentesecretaris
  Telefoon0485-460349
  E-mailbestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl
  Portefeuille

  Binnen het bestuur van de gemeente neemt de gemeentesecretaris een bijzondere positie in. Hij heeft wettelijk de opdracht het college van B&W en de burgemeester behulpzaam te zijn bij alles wat met hun bestuurstaken te maken heeft. Hij is de schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie en vervult dus een belangrijke coördinerende en regisserende rol. Hij woont alle vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders bij en heeft daarin een adviserende stem.