Subsidievormen

Begin 2017 heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Mill en Sint Hubert 2017 vastgesteld. Vervolgens zijn door het college van B&W de bijbehorende nadere regel Basis-, Contract-, Incidentele en Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld.

Subsidievormen

Basisbijdrage

Een structurele bijdrage die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is ter ondersteuning in de uitvoering van haar kernactiviteiten.

Bijlagen:

Contractbijdrage

Een bijdrage verstrekt aan instellingen en organisaties waarbij de hoogte van de bijdrage direct is gekoppeld aan de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten of producten en uit te voeren activiteiten. De gemeente formuleert wat er van de organisaties verwacht wordt. De organisaties zelf vullen in hoe dat het beste kan gebeuren. Dat is immers hun expertise.

Bijlage:

Incidentele bijdrage

Een bijdrage die wordt verleend voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben en die niet onder één van de andere gemeentelijke bijdragen vallen. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage:

Leefbaarheidsbijdrage

Een incidentele bijdrage die wordt ingezet als instrument om de doelstellingen te realiseren. Het overstijgt de afzonderlijke beleidsterreinen en draagt bij aan een leefbare samenleving. Met deze bijdrage wordt beoogd lokale maatschappelijke activiteiten te stimuleren. Verenigingen en organisaties worden gestimuleerd en beloond waarbij de participatie en zelfredzaamheid (structureel) wordt verhoogd. Het is een resultaatgerichte (subsidie)methodiek die het maatschappelijk effect van de gemeentelijke doelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die verenigingen/organisaties daarvoor leveren (maatschappelijk rendement) beloont. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen een Leefbaarheidsbijdrage aanvragen wanneer zij naast hun kerntaken ook maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

Bijlage:

Digitaal aanvragen

  • Voor de Basis- en Contractbijdrage geldt een aanvraagperiode van 1 maart en tot 1 mei. Dan kunt u de aanvraag voor 2020 doen.  
  • Incidentele bijdrage kunt u wel het hele jaar aanvragen. Deze bijdrage is dan voor 2018.
  • Voor de Leefbaarheidsbijdrage geldt een aanvraagperiode van 1 januari tot 1 maart. Dan kunt u uw aanvraag voor de leefbaarheidsbijdrage voor 2019 doen. Het formulier wordt dan ook opengesteld.
    NB:
    Het college heeft besloten een extra aanvraagperiode voor de Leefbaarheidsbijdrage mogelijk te maken. Dit betekent dat u voor 2018 een (extra) aanvraag kunt indienen in de periode 1 augustus 2018 tot 1 november 2018. U kunt hier uw aanvraag Leefbaarheidsbijdrage voor 2018 indienen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0485-460300 of via e-mail: info@gemeente-mill.nl.