Uittreksels

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een overzicht van uw persoonsgegevens nodig? Bijvoorbeeld voor een inschrijving bij een woningstichting, een bewijs van Nederlanderschap of voor een bewijs van inschrijving? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan.

Uittreksel Burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Bewijs van garantstelling / Logiesverstrekking

Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren, Hij of zij kan voor de visumaanvraag een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig hebben.

Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet verstrekkingsbeperking

Legalisatie handtekening

Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren.