Verkiezingen 2021: registratie aanduiding politieke groepering

Publicatiedatum: Vrijdag 3 september 2021

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op 30 augustus 2021 is besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk.

__________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Liberaal Land van Cuijk

Aanduiding                               :           Liberaal LVC

_________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Lokale Partij Grave

Aanduiding                               :           LPG

________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Lijst Bart Theunissen

Aanduiding                               :           Lijst Bart Theunissen

_________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Keerpunt 2010

Aanduiding                               :           KEERPUNT

                                                           Samen standvastig vooruit                                          

________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Team Lokaal

Aanduiding                               :           Team Lokaal

_________________________________________________________________________

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag..

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen, Raadhuisplein 1, 5831JX Boxmeer, verkiezingen@boxmeer.nl

Boxmeer, 30 augustus 2021 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk,

K.W.T. van Soest