<![CDATA[Onderzoek woonwensen: laat uw wensen weten en vul de vragenlijst in]]> De gemeente Mill en Sint Hubert doet mee aan een regionaal woonwensenonderzoek onder de inwoners. Bent u  tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Waar kan ik de vragenlijst vinden

Op basis van een steekproef wordt een deel van de inwoners aangeschreven. Hoort u bij deze steekproef, dan ontving u in de week van 8 februari 2019 een brief met een link naar de vragenlijst.

Geen uitnodiging ontvangen, toch meedoen

Als u geen brief heeft ontvangen en u wilt de vragenlijst wel invullen dan is deze te vinden op www.companen.nl. Deze open link, waarmee u aan het woonwensenonderzoek kunt deelnemen, is beschikbaar tot en met vrijdag 22 maart 2019.

Invullen postcode

Deelname aan het woonwensenonderzoek geschiedt anoniem. Echter, een belangrijk deel van het woonwensenonderzoek is gericht op het (toekomstig) wonen in de kernen (stad, dorp, wijk of buurt). Om uit de resultaten van het onderzoek ook op kernniveau uitspraken te kunnen doen, is het belangrijk dat inzicht bestaat in de herkomst van de respondenten. Bij het doorlopen van de vragenlijst via de open link wordt op enig moment dan ook om de postcode gevraagd. Het is van groot belang dat deze postcode correct wordt ingegeven. Dit is namelijk het enige middel om respondenten (voor het overige dus geheel anoniem) te kunnen herleiden naar de verschillende kernen.

Wie kan meedoen aan het onderzoek

Alle volwassen inwoners kunnen mee doen met het onderzoek. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen.

Uitkomst onderzoek

Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2019 op deze website.

Informatie

Heeft u vragen over het onderzoek neem dan contact op met bureau Companen. Voor vragen van algemene aard kunt u contact opnemen met de heer M. Roefs, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485–460300.

]]> 2019-02-14T12:19:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/onderzoek-woonwensen-laat-uw-wensen-weten-en-vul-de-vragenlijst-in
<![CDATA[Doet je fietsverlichting het nog]]> Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook nog heel ver weg.

Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijtjes raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

]]> 2019-02-11T13:27:09 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/doet-je-fietsverlichting-het-nog
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Antoine Walraven]]> Houtrook en houtkachels: lust of last?

Houtrook en houtstook blijven de gemoederen van veel mensen bezighouden. Ongeveer één op de vijf huishoudens heeft een open haard of kachel en die eigenaren associëren houtstook met gezelligheid. Tegelijkertijd geeft ongeveer de helft van de mensen aan weleens last te hebben van houtrook. Daar staat tegenover dat uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders juist positief staat tegenover het stoken van hout. Waar het stoken van hout voor veel mensen gelijk staat aan gezelligheid is hinder door houtrook, bijvoorbeeld in de vorm van geur en gezondheidsschade, een steeds groter wordend probleem.

Tegenstellingen

Deze cijfers maken duidelijk dat het een onderwerp is met veel verschillende standpunten en geen pasklare oplossingen. Deze tegenstellingen spelen ook in onze gemeente. Steeds vaker melden bewoners zich bij ons met het verzoek om op te treden bij rook- en/of stankoverlast. Afgelopen week heb ik hierover met meerdere inwoners van gedachten gewisseld. Het is betreurenswaardig dat dit onderwerp in enkele gevallen al is geëscaleerd en heeft geleid tot burenconflicten.

In de praktijk is het voor ons als gemeente met de huidige regelgeving echter lastig om te bepalen wanneer precies sprake is van hinder of overlast om op grond hiervan te kunnen handhaven. Een probleem dat landelijk ook wordt onderkend.

Landelijke ontwikkelingen

Het platform Houtrook en Gezondheid (met daarin o.a. gemeenten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom naar aanleiding van de verschillende standpunten een aantal aanbevelingen gedaan. In een Kamerbrief van 15 januari 2019 geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Stientje van Veldhoven, haar reactie hierop. Zij maakt in de brief duidelijk dat een verbod van houtstook niet aan de orde is, maar dat wel serieus ingezet moet worden op beperking van de belangrijkste gezondheidseffecten:

Goed gesprek

Stoken is voor sommigen een lust maar voor anderen een last. In een situatie waar je door dit verschil van beleving lijnrecht tegenover elkaar komt te staan, is er wat mij betreft geen betere optie dan met elkaar in gesprek te gaan. Toon begrip voor elkaars standpunten en probeer samen tot aanvaardbare afspraken en oplossingen te komen. Zoek de balans tussen lust en last en houd rekening met elkaar. Hopelijk neemt u mijn oproep ter harte, want met onze “dorpskracht” komen we er samen uit!

]]> 2019-02-11T10:25:23 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-burgemeester-antoine-walraven
<![CDATA[Contact met de politie]]> De politie vindt het belangrijk te weten wat er speelt, zodat zij die zaken op kunnen pakken die inwoners belangrijk vinden. Inwoners kunnen hun meldingen doen per telefoon of via het internet. En sinds januari 2017 kan dit ook via de brievenbussen die speciaal hiervoor op vijf plaatsen in de gemeente Mill en Sint Hubert te vinden zijn.

De brievenbussen zijn bedoeld om op een laagdrempelige manier contact te krijgen met de wijkagenten. Iedereen mag hiervan gebruik maken wanneer men een bericht heeft voor de politie, wanneer men iets wil melden, dat niet dringend is, iets wil bespreken of gewoon even contact wil met de politie. Een briefje met naam, adres en telefoonnummer en de betreffende boodschap is voldoende.

De politie leegt de brievenbussen een keer per maand en gaat met de meldingen aan de slag. Er zijn al verschillende inwoners van de gemeente die zo de weg naar de politie hebben gevonden, maar omdat inwoners belangrijke ogen en oren vormen voor de politie, willen we de brievenbussen graag nogmaals onder de aandacht brengen.

Locaties

De bussen zijn te vinden:

De bussen zijn blauw van kleur, hebben politiestrepen en er staat ‘politie’ op.

Contact

De politie komt liever voor niets, dan te laat, dus bel bij acute zaken het alarmnummer 112, of het algemene nummer 0900-8844 bij minder haast.

Meer informatie of contact met uw wijkagent 

Renske.van.Dijk@politie.nl en Ali.Yazici@politie.nl

]]> 2019-02-11T10:06:41 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/contact-met-de-politie
<![CDATA[Nieuwe informatiepanelen langs het Peelkanaal]]> In de gemeente Mill en Sint Hubert zijn langs het Peelkanaal – ook wel het Defensiekanaal genoemd – twaalf informatiepanelen over de oorlog vernieuwd met subsidie van de gemeente en de ANWB. De vernieuwing is geregeld door Stichting Sporen van de Oorlog.

Eén paneel aan de Langenboomseweg, op een grasveld nabij Fitland, werd op dinsdag 5 februari 2019 formeel onthuld door Carel van Genugten, voorzitter van de stichting, en wethouder Jos van den Boogaart. De borden op de kazematten en langs de route “Sporen van de Oorlog” houden de herinnering aan de strijd om Mill in leven.

Voor belangstellenden: de stichting verzorgt rondleidingen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.stichtingsporenvandeoorlog.nl.  

]]> 2019-02-08T12:35:01 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-informatiepanelen-langs-het-peelkanaal
<![CDATA[Aanbeveling tot herbenoeming burgemeester Walraven]]> Op donderdag 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert besloten om de heer Antoine Walraven aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester. De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning van 3 oktober 2018 om de procedure tot aanbeveling op te starten.

Positief advies

De gemeenteraad heeft ingestemd met het positieve advies van de vertrouwenscommissie om de herbenoeming van burgemeester Walraven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant naar de bewindsman.

Tweede ambtstermijn

De eerste ambtstermijn van burgemeester A.A.M.J. Walraven verstrijkt per 1 juni 2019. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar.

]]> 2019-02-08T12:29:41 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanbeveling-tot-herbenoeming-burgemeester-walraven
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Van den Boogaart]]> De weg moet weg?

Deze woorden worden op dit moment in Sint Hubert veel gehoord en zijn te lezen op borden, pamfletten en in de media. Ook mijn naam wordt daarbij nog al eens genoemd, al of niet in de juiste context of met de juiste feiten. Dat is niet erg, als wethouder Verkeer ben ik nauw bij deze zaak betrokken. En ik heb ook begrip voor de zorgen die er onder inwoners leven over de veiligheid en leefbaarheid in Sint Hubert. In deze column wil ik dan ook nog eens graag ingaan op de nu ontstane situatie en wat naar mijn mening nu van belang is.

Al een aantal jaren heb ik gewerkt aan een onderbouwing om de provincie Noord Brabant te kunnen overtuigen dat de overlast van het verkeer door Sint Hubert om maatregelen vraagt. Voor wie het nog niet weet: de Pastoor Jacobsstraat (de N264) is eigendom van de provincie. De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het functioneren van deze weg. Op enig moment kreeg ik te horen dat de provincie bij dit soort vraagstukken een standpunt van de regio nodig acht. Immers, maatregelen die getroffen worden in de ene gemeente, kan grote gevolgen hebben in een ander gebied. Dat is uiteindelijk in juli 2017 gelukt. Alle gemeenten in Noordoost Brabant, onze regio, schaarden zich achter de oproep voor maatregelen om de problematiek in Sint Hubert op te lossen. Dit had tot gevolg dat de gedeputeerde zijn medewerkers opdracht gaf om een projectteam te formeren en een studie te (laten) verrichten naar de aard en omvang van de problematiek. Ook moesten verkenningen worden uitgewerkt naar mogelijke oplossingen. Men kreeg de opdracht om daarbij de omgeving te betrekken en tegelijk ook vaart maken. Ongeveer een jaar later verschenen de conceptversies van de rapporten en werden de conclusies gerapporteerd, eerst aan mij en mijn collega uit Uden en vervolgens aan de gemeenten van onze regio. Het onderzoek wees uit dat het nut en de noodzaak niet konden worden aangetoond die de aanleg van een rondweg om Sint Hubert (zoals in Haps) rechtvaardigen. De oplossingen zouden op het bestaande tracé gevonden moeten worden.

Persoonlijk vond ik dit een teleurstellende conclusie. Ik heb eerder aangegeven dat ik de inwoners van Sint Hubert een oplossing zoals in Haps gun. Ik dacht meteen hardop: “Wat is dan het verschil met Haps?” “Meer verkeer en een langer tracé”, zo luidden de antwoorden. Voor mij is het nu helder. Richting provincie hebben we als gemeente nu geen argumenten waarmee we de uitslag van het onderzoek kunnen weerleggen. Dat betekent dat we (vooralsnog) de conclusie – geen rondweg – zullen moeten accepteren.

Met deze wetenschap heb ik mij vanaf dat moment gefocust om er het maximale aan toezeggingen uit te halen. Toezeggingen in de zin van verbetering van het bestaande tracé. Alles in het belang van de inwoners van Sint Hubert. Snelheid omlaag, veiligere plek voor de fietsers en voetgangers, betrek de inwoners etc. Maar als eerste: zorg dat er binnen de kom zo snel mogelijk apparatuur wordt aangelegd waarmee 24 uur per dag, 365 dagen per jaar het aantal verkeersbewegingen wordt geregistreerd. Ook het type van elk afzonderlijk voertuig, de snelheid daarvan en het tijdstip van de passages. Naar mijn mening moeten we af zien te komen van discussies over hoe druk het is of voelt. Onweerlegbare feiten, harde cijfers dus, moeten mijns inziens de basis zijn van toekomstige besluiten. Een maand na mijn pleidooi heeft de provincie dergelijke apparatuur laten aanleggen.

De eerste meetresultaten gaan nu in ruwe versie rond. Die lijken hoger dan de resultaten van vorig jaar. Als die meetgegevens structureel over een langere periode laten zien dat de hoeveelheid verkeer aanzienlijk sneller dan verwacht blijft toenemen, dan is het moment gekomen om met de provincie in gesprek te gaan over het bepalen van een grens waarboven opnieuw naar een andere oplossing moet worden gezocht. Inwoners die actie voeren voor een rondweg doen er wat mij betreft verstandig aan om als eerste stap hun inspanningen daar op te richten. Uiteraard zal ik me daar ook voor inzetten”.

Tegelijkertijd pleit ik ook voor realisme. Mocht het ooit zo ver komen dat nut en noodzaak van een meer robuuste oplossing buiten het bestaande tracé wel wordt aangetoond, dan duurt het daarna nog jaren voordat er daadwerkelijk een rondweg in gebruik kan worden genomen. Dergelijke procedures duren nu eenmaal heel erg lang. En juist daarom roep ik iedereen op om het proces dat nu gestart is voor de beste oplossingen op het bestaande tracé niet in te ruilen voor nieuwe discussies over de conclusies uit de rapporten van vorig jaar. Haal nu het maximale er uit om het bestaande tracé te verbeteren ten gunste van de veiligheid en leefbaarheid in Sint Hubert. En laat ondertussen de meetapparatuur voor een langere periode het werk doen.

]]> 2019-02-04T10:52:23 https://www.gemeente-mill.nl/12307-collegecolumn-wethouder-van-den-boogaart
<![CDATA[Belastingaanslagen 2019 Mill en Sint Hubert worden medio februari bezorgd]]> De gemeentelijke belastingaanslagen 2019 met voor eigenaren de nieuwe WOZ-waarde 2019 worden medio februari bezorgd.

MijnOverheid

Als u bent aangemeld bij MijnOverheid dan ontvangt u de aanslag niet per post maar in de berichtenbox van MijnOverheid.

Machtiging

Als u de gemeente al heeft gemachtigd dan wordt de aanslag in elf termijnen automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. De eerste termijn eind maart 2019. De laatste termijn in januari 2020. Wilt u alsnog machtigen ga dan naar de pagina Aanslag betalen en kies voor Machtiging automatische incasso of stuur het meegezonden machtigingskaartje binnen twee weken naar de gemeente.

]]> 2019-02-01T09:28:46 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/belastingaanslagen-2019-mill-en-sint-hubert-worden-medio-februari-bezorgd
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Van Daal]]> Ondanks dat het nieuwe jaar alweer een maand oud is, wil ik nog even terug naar het einde van vorig jaar. In de laatste werkweek van 2018 werd het college uitgenodigd om te gast te zijn bij het jaarlijkse kerstdiner op basisschool De Schare in Sint Hubert. Deze uitnodiging is spontaan ontstaan. Leerlingen van de basisschool in Sint Hubert zijn in november vorig jaar onze gast geweest bij het jaarlijkse schoolontbijt. Dit vonden de leerlingen zo leuk dat ze ons spontaan hebben uitgenodigd deel te nemen aan ‘hun kerstdiner’. Een dergelijke uitnodiging is te leuk om voorbij laten gaan. Burgemeester Walraven en ik zij namens het college op deze uitnodiging ingegaan. Het was een bijzondere ervaring waarbij wij beiden met veel plezier op terug kijken.

Clusteronderwijs

Voor mij was het een feest van herkenning omdat mijn dochters ook leerling zijn geweest op de Schare. Het verschil met toen is echter groot. Toen mijn dochters in Sint Hubert op school zaten, lag het totaal aantal leerlingen ruim boven de 200. Nu zijn het er nog ongeveer 70. De krimp heeft dus duidelijk zijn sporen achtergelaten in Sint Hubert, maar ook in Wilbertoord en Langenboom. De afgelopen jaren hebben wij volop gesprekken gevoerd met het schoolbestuur (Peelraam), de ouderverenigingen, medezeggenschapsraden en wijk- en dorpsraden om te kijken of er mogelijkheden zijn om de scholen voor de (middel)lange termijn te kunnen behouden voor de dorpen van onze gemeente. Dit heeft er toe geleid dat op de scholen in Sint Hubert en Wilbertoord een nieuwe onderwijsmethode is ingevoerd, het zogenaamde “clusteronderwijs”. Bij deze onderwijsvorm zijn de groepen verdeeld in twee units. De groepen 1,2,3, en 4 vormen een unit en de groepen 5,6,7 en 8 vormen een unit. In een unit zitten de kinderen dus vier jaar bij elkaar. Zoals ik in een van de schoolgidsen las, wordt het unitonderwijs vergeleken met een groot gezin, waarbij kinderen van verschillende leeftijden samen leven en werken. Juist door deze samenstelling van verschillende leeftijden kunnen kinderen makkelijker op hun eigen niveau werken. Soms kunnen ze aansluiten bij een hoger instructieniveau en als dat beter past kunnen ze ook altijd even terugvallen op een lager instructieniveau. Daarbij leren zij van en met elkaar.

Behoud onderwijs in ieder dorp

Bij het kerstdiner op de basisschool heb ik gesproken met de directeur, leerkrachten en enkele ouders. Zij zijn allen zeer enthousiast over deze onderwijsmethode en hopen hiermee dat er voor langere tijd onderwijs blijft in alle dorpen. Wij als gemeente onderschrijven ook het belang van goed onderwijs in al onze dorpen. Ik hoor ook wel eens het gezegde ‘als de school verdwijnt, verdwijnt de ziel uit het dorp’. Ik denk dat hier een kern van waarheid inzit.

Binnenkort ga ik een dagdeel ‘meedraaien’ op de school in Sint Hubert om zelf te ervaren hoe het clusteronderwijs werkt. Ik ben er erg benieuwd naar en verheug me er enorm op.

Wijkraad Mill Centrum

Op woensdag 23 januari stond de informatiebijeenkomst voor de oprichting van een Wijkraad Mill Centrum op het programma. Deze avond werd georganiseerd door Corné Kremers, die in opdracht van de gemeente met de oprichting van een wijkraad aan de slag is gegaan. Ik was blij verrast door de mooie opkomst en het enthousiasme en de betrokkenheid. Ik heb er vertrouwen in dat hierdoor ook Mill Centrum met een wijkraad wordt vertegenwoordigd. Mooi om te zien dat de oprichting op deze manier echt vanuit de inwoners komt en dat deze samenwerking met de gemeente dus positief werkt.

]]> 2019-01-28T13:58:42 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-van-daal
<![CDATA[Meer vuurwerkschade aan gemeente-eigendommen]]> Net als andere jaren hebben de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en het Bureau Halt ook de afgelopen periode rond de jaarwisseling samengewerkt om vuurwerkoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel er dit jaar minder meldingen binnenkwamen via de speciale vuurwerklijn, nam de schade aan gemeentelijke eigendommen - dat zijn eigendommen van ons allemaal - toe met 65% van € 1.500 in 2017/2018 naar € 2.480 in 2018/2019. Tijdens de Nieuwjaarsnacht werd bij de politie één vuurwerk-gerelateerd incident gemeld (vorig jaar twee). Daarnaast was er twee keer sprake van brand. De komende maanden bekijken de partners welke mogelijkheden er zijn om de vuurwerkoverlast (en de daaraan gekoppelde onkosten) te doen afnemen.

Schade

Via de opnieuw opengestelde telefonische vuurwerklijn kwamen er dit jaar zes meldingen van vuurwerkoverlast binnen bij de gemeente (vorig jaar 16). Net als in 2017/2018 werden er geen doorverwijzingen naar het Bureau Halt of processen verbaal uitgedeeld. De materiele schade aan gemeentelijke eigendommen werd veroorzaakt door zeven vernielde verkeers- en komborden en één blikvanger. Vooral de blikvanger aan de Groenedijk in Mill zorgt voor een relatief hoog schadebedrag. De kosten voor een nieuwe blikvanger bedragen maar liefst € 1.500. Vanzelfsprekend heeft de gemeente aangifte van vernieling gedaan bij de politie. Waar mogelijk zal de schade worden verhaald op de daders.

Maatregelen

In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling hadden de gemeente en de politie extra maatregelen getroffen om vuurwerkoverlast te voorkomen of in elk geval zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben de politie en de gemeentelijke Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de periode van 27 december 2018 tot en met 1 januari 2019 extra aandacht gehad voor vuurwerkoverlast. Ook werd de vuurwerklijn in deze periode weer opengesteld, zijn afvalbakken weggehaald of werd de binnenbak verwijderd en werd gecommuniceerd via de gemeenterubriek in de Koerier Mill en diverse sociale media. Daarbij is extra aandacht besteed aan het carbidschieten en het opruimen van vuurwerkafval. Ten slotte voorzag Bureau Halt in een lesaanbod voor scholen, waarbij meerdere lesmodulen werden aangeboden, waaronder vuurwerkpreventie.

]]> 2019-01-28T12:18:15 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/meer-vuurwerkschade-aan-gemeente-eigendommen
<![CDATA[Sloop Maaslandblok bijna afgerond]]> De sloop van het zogenaamde “Maaslandblok” aan de Markt te Mill, is nagenoeg afgerond. De bovengrondse bebouwing is verwijderd, wat resteert zijn grondwerkzaamheden en ander afrondend werk. Een trafohuisje is inmiddels verplaatst.

Nieuwbouw

Door de sloop van dit Maaslandblok is vanaf de Julianastraat een fraai doorkijkje ontstaan naar de monumentale Sint Willibrorduskerk. Maar lang zal dit niet duren. Op de vrijgekomen locatie komt nieuwbouw. Dit nieuwe Maaslandblok zal bestaan uit vijf winkelruimtes met daarboven twaalf sociale, levensloopbestendige huurwoningen (appartementen boven de winkelruimtes). Deze appartementen zullen als nultreden-woningen worden uitgevoerd. Zodra de bouw gereed is, zal de gemeente de openbare ruimte rondom het nieuwbouwproject opnieuw gaan inrichten. 

Centrumplan

De nieuwbouw van het Maaslandblok maakt onderdeel uit van het Centrumplan Mill. Dit is een meerjarig plan dat gerealiseerd wordt in hartje Mill, globaal het gebied rondom de Sint Willibrorduskerk en het marktplein. Het Centrumplan Mill omvat de bouw van grondgebonden woningen, appartementen, de vervanging en uitbreiding van commerciële voorzieningen (o.a. winkels), de bouw van een sociaal cultureel centrum en de herinrichting/aanleg van (nieuwe) openbare ruimte. Diverse onderdelen van het Centrumplan zijn inmiddels gerealiseerd.

Meer weten

U vindt hier meer informatie over de woningbouwplannen in Mill

 

Foto: locatie nieuw Maaslandblok, nu nog een doorkijkje vanaf de Julianastraat op de Sint Willibrorduskerk.

]]> 2019-01-28T11:25:45 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sloop-maaslandblok-bijna-afgerond
<![CDATA[Strategieën tegen de droogte in het Duits-Nederlandse grensgebied]]> Nieuwe impulsen krijgen, in gesprek gaan, van elkaar leren: agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied hebben over alternatieve strategieën gesproken voor de aardappelteelt onder extreme weersomstandigheden. Ongeveer 70 deelnemers bezochten deze bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project “Dynamic Borders".

Uitwisseling met collega's

Naast een rondleiding door de aardappelopslag en het machine-reparatiebedrijf De Lange Heikant BV in Overloon stond vooral de uitwisseling met collega's uit het buurland op de agenda. Agrariërs aan beide kanten van de grens staan immers voor dezelfde uitdaging om zich op de gevolgen van de klimaatverandering voor te bereiden.

Zoeken naar creatieve alternatieven

Dr. Ir. Peter Kooman (Hogeschool Aeres Dronten) presenteerde de alternatieven voor de aardappelteelt in het licht van de veranderende weersomstandigheden. “Het komt er vooral op aan efficiënter met water om te gaan. Ook de teelt van verder ontwikkelde aardappelrassen, die minder water nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn." Steffen Mies (advocaat en docent voor agrarisch recht aan de Hochschule Rhein-Waal) behandelde de juridische risico's die zijn verbonden aan opbrengstverliezen en de uitdaging van de overheid om de agrarische sector in Duitsland voldoende te subsidiëren."Op dit moment bestaat er nog geen grote overheidssteun bij droogte. Daarbij komt dat er nog geen oplossing is voor boeren om zich tegen extreme klimatologische omstandigheden te verzekeren", legde hij uit. Mies stelde daarom alternatieve modellen voor. Het gaat hierbij om een belastingvrije risicocompensatiereserve in winstgevende jaren of de mogelijkheid om het risico te spreiden voor boeren en klanten bij opbrengstverlies als gevolg van overmacht en dit vast te leggen in contracten. "Het probleem van opbrengstverliezen door droogte zal toenemen. Daarom zijn in de toekomst ook duidelijkere regels te verwachten,” aldus Mies.

Dynamic borders

Agribusiness, het organiseren van stageplaatsen over de grenzen heen en toerisme - zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". Grensoverschrijdend werken daarbij de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze samen. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie Noordrijn-Westfalen.

]]> 2019-01-24T15:14:12 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/strategieen-tegen-de-droogte-in-het-duits-nederlandse-grensgebied
<![CDATA[Collegecolumn burgemeester Walraven]]> Vorige week maandag was ik op bezoek bij het bruidspaar Schraven-Nelissen. Zij vierden die dag hun zestigjarige bruiloftsfeest. Omringd door hun kinderen genoten zij zichtbaar van dit bijzondere en liefdevolle jubileum. Leuk om hier onderdeel van te mogen uitmaken.

Trouwen in Mill en Sint Hubert

Ook tegenwoordig wordt er natuurlijk nog getrouwd in onze gemeente. Dat gebeurt zelfs erg vaak! Afgelopen jaar kozen er 97 bruidsparen voor onze gemeente als locatie voor hun ‘mooiste dag’. Dat is als je kijkt naar een gemeente van onze omvang erg hoog als je dat vergelijkt met het landelijk gemiddelde van betaalde huwelijken. Zeker omdat er tegenwoordig juist vaker voor het kosteloos trouwen wordt gekozen. 

We hebben in Mill en Sint Hubert natuurlijk ook hele bijzondere trouwlocaties waar zelfs bruidsparen van heinde en verre hun jawoord willen geven. Denk bijvoorbeeld aan kasteel Aldendriel, de trouwkapel en kasteel Tongelaar. Vooral deze laatste locatie is erg in trek. Wist u dat Tongelaar zelfs door lifestyle website Famme is genoemd als een van de ‘top 10 trouwlocaties’ van Nederland?

Rondje van de burgemeester

Als burgemeester vind ik gesprekken met inwoners en verenigingen erg waardevol. Via deze persoonlijke contacten krijg ik niet alleen veel informatie maar komen er ook mooie ideeën voor onze gemeente op tafel.

Omdat ik graag zo veel mogelijk van deze gesprekken wil voeren, maar ook merk dat de drempel naar mijn kamer in het gemeentehuis voor sommigen hoog is, ben ik ruim een jaar geleden begonnen met het ‘rondje van de burgemeester’.

Het idee van ‘het rondje’ is dat ik met inwoners of verenigingen in gesprek ga op een door hen gekozen locatie. Dat kan bijvoorbeeld de kantine zijn maar ook de keukentafel thuis. Omdat ik trakteer op iets lekkers en, wanneer dat kan, mijn ronde tafel meeneem, heb ik voor deze naam gekozen.

Ruim dertig rondjes heb ik inmiddels gemaakt. Deze hebben stuk voor stuk veel opgeleverd. Het resultaat was in ieder geval altijd een goed en informeel gesprek waar we, volgens mij, allemaal veel energie van kregen.

Mag ik u een ‘rondje’ geven?

Mijn ronde tafel is er nog steeds en de uitnodiging voor een rondje staat dus ook nog steeds. Dus heeft u een vraag, een zorg, een goed idee of iets anders wat u graag te mij wilt delen, laat dat dan weten. Ik kom dan graag naar u toe en neem iets lekkers mee. Voor een afspraak kunt u contact op nemen met Nellie Hermanussen (bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl of 0485-460 349).

Ik hoop u snel te spreken!

Burgemeester Antoine Walraven

]]> 2019-01-21T11:09:49 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/12237-collegecolumn-burgemeester-walraven
<![CDATA[Gladheidbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

Inwoners van de gemeente kunnen gratis een emmertje strooizout halen bij de gemeentewerf. Dit kan op de gemeentewerf Langenboomseweg 41 in Mill tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Breng zelf uw emmer mee!

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-01-18T09:28:00 https://www.gemeente-mill.nl/gladheidbestrijding
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Van den Boogaart]]> ‘Een voorbeeld voor ons allemaal’

Oefening crisis hoog water

Ondanks dat we al in de derde week van het nieuwe jaar zitten wil ik nog even terug naar het einde van vorig jaar. Ik was toen aanwezig bij een bijeenkomst over crisisbeheersing in relatie tot klimaatverandering. De noodzaak van goede afspraken en goede samenwerking bij crisisbeheersing, en daar op oefenen, werd duidelijk gemaakt met behulp van een animatie-film over een dijkdoorbraak bij het dorpje Rees in Duitsland, net iets voorbij Kleve. De dijk aan de noordzijde van de Rijn bezweek bij deze theoretische oefening door extreem hoog water na heftige regenbuien in combinatie met veel smeltwater uit de bergen. Vrijwel direct verdween het hele Duitse gebied onder water, maar dat water stopt natuurlijk niet bij de grens. Binnen een half uur overstroomden ook gebieden op Nederlands grondgebied, waaronder de omgeving van Doetinchem. En het water bleef zich verder verspreiden richting Zevenaar, Bemmel en Arnhem. In zo’n situatie heb je te maken met een ingewikkelde crisis en is er maar weinig tijd. Allerlei partijen hebben verschillende verantwoordelijkheden, spreken soms een andere taal, gebruiken andere communicatiesystemen en protocollen. En ondertussen is er grote paniek, moeten grote groepen mensen geëvacueerd worden, blijken evacuatieroutes niet meer toegankelijk omdat ze al onder water staan, valt de elektriciteit uit, moeten ziekenhuizen ontruimd worden. Zo’n voorbeeld zet je echt aan het denken. Hoeveel ziekenhuizen liggen er in zo’n gebied? Welke eerst? Niet alles kan tegelijk!

Dichter bij huis

Een tweede voorbeeld was dichter bij huis: Extreem hoog water in de Maas. Op een kaart werd het gebied getoond dat bij een calamiteit getroffen zou raken. In die situatie bleek dat een groot deel van onze gemeente droog zou blijven, met als gevolg dat er veel mensen naar ons toe zouden komen om aan het water te ontkomen. Dan blijkt dat de opvang van al die mensen ineens een grote opgave wordt. Blijkbaar is het risico van een calamiteit aan de Noordzeekust als gevolg van klimaatverandering op dit moment een stuk kleiner dan landinwaards in de omgeving van onze grote rivieren. Althans, dat werd ons uitgelegd door de mensen van het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. De boodschap van de bijeenkomst was dat dit soort rampscenario’s als gevolg van klimaatverandering helemaal niet ondenkbaar zijn en dat we moeten oefenen om ook zo’n soort crisis te kunnen beheersen.

Vrijwilliger van het jaar

Inmiddels is het nieuwe jaar al weer ruim twee weken oud. Velen zullen het nieuwe jaar weer begonnen zijn met goede voornemens en laten we in plaats van zorgen over rampen en crisis vooral optimistisch zijn over wat het nieuwe jaar ons weer kan brengen. De tijd vliegt al weer voorbij en de verschillende nieuwjaarsrecepties gaan al meteen weer naadloos over in de eerste pronkzittingen van het nieuwe carnavalsseizoen.

Ook onze gemeente had op 2 januari 2019 weer een gezellige en drukke nieuwjaarsbijeenkomst. Na de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester met o.a. een terugblik op het afgelopen jaar hebben we twee jonge sporttalenten in het zonnetje gezet, hebben we het bestuur van de nieuwe fusie-voetbalclub van Sint Hubert en Wilbertoord geprezen voor de wijze waarop zij hun samenwerking hebben vorm gegeven en werd Richard Arts gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. U moet hem wel eens gezien hebben, want al meer dan tien jaar ruimt hij in de openbare ruimte zwerfafval op vanaf zijn scootmobiel. En niet alleen voor zijn eigen deur of in zijn eigen straat, maar in een groot deel van de gemeente. Ondanks zijn hoge leeftijd en zijn lichamelijke aandoening kan je hem met zijn scootmobiel bijna dagelijks tegenkomen. En achter zijn huis sorteert hij alles wat hij verzamelt: papier, metaal, plastic etc., om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken. Op afgesproken momenten haalt de gemeente het verzamelde afval bij hem op. Hij hoopt dit nog jaren te kunnen doen. Geweldig, wat een voorbeeld voor ons allemaal! Terecht is hij onze Vrijwilliger van het Jaar!

Jos van den Boogaart,

Wethouder gemeente Mill en Sint Hubert

]]> 2019-01-15T08:00:00 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-van-den-boogaart
<![CDATA[WhatsApp Buurtpreventie]]> Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. Doel van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen met omwonenden. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen (het gevoel van) de veiligheid vergroten en verdachte situaties in de buurt snel delen.

Buurtpreventie in uw buurt

Inmiddels zijn er al veel Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief, maar nog niet elke buurt/wijk heeft er een. Wilt u weten of er bij u in de buurt een Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is? Kijk dan op www.wabp.nl.

WhatsApp-groep Registreren of starten

Heeft u al een Buurtpreventie WhatsApp-groep? Registreer deze dan. Wilt u zelf een Buurtpreventie WhatsApp-groep opstarten? Meldt uw groep dan aan. Op deze manier kunt u zien waar Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief zijn.

]]> 2019-01-11T10:06:58 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/whatsapp-buurtpreventie
<![CDATA[Aanvragen Leefbaarheidsbijdrage 2019: Goed idee? Doe er iets mee!]]> Onderdeel van het gemeentelijk subsidiestelsel is de leefbaarheidsbijdrage. Deze leefbaarheidsbijdrage voor het jaar 2019 kan worden aangevraagd in de periode van 1 januari 2019 tot 1 maart 2019. Heeft u een goed idee voor de leefbaarheid in uw dorp en de gemeente? Lees dan onderstaande informatie en ga naar de website van de gemeente om een aanvraag in te dienen. Doen!

Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbudget als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kik starter, als steun in de rug, goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen een van onderstaande thema’s:

I Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert

II Een gezonde geest in een gezond lichaam

III Hoe mooi is onze gemeente

IV Wij helpen elkaar

Hoe kan ik een leefbaarheidsbijdrage aanvragen

Heeft u een goed idee dat past binnen de bovenstaande thema’s en dat volgens u een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw dorp. Ga dan naar de pagina leefbaarheidsbijdrage en vul het aanvraag formulier in. Via een een stappenplan wordt u dan door de aanvraag geleid. Heeft u een vraag, bel dan met: 0485-460300.

]]> 2019-01-04T11:04:32 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanvragen-leefbaarheidsbijdrage-2019-goed-idee-doe-er-iets-mee
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://www.gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019