Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Inspraak

Om invloed te hebben is inspraak nodig. De gemeente heeft een inspraakverordening. De inspraak kan schriftelijk worden geregeld maar ook mondeling, bijvoorbeeld door een hoorzitting. De gemeente kan ook speciale organen in het leven roepen voor de inspraak. Te denken valt aan de wijk- en dorpsraden die de gemeente adviseren over de plannen die hun eigen wijk of dorp betreffen. Ook zijn er adviesraden voor bepaalde beleidsterreinen waarin belanghebbenden en organisaties zijn vertegenwoordigd. Zo kennen we voor het Sociaal Domein de Adviesraad Sociaal Domein.

Meepraten en inspreken

Tijdens de commissievergaderingen en raadsvergaderingen is er een mogelijkheid om uw mening te geven, een probleem uit te leggen of een verzoek toe te lichten. U kunt spreekrecht aanvragen om de gemeenteraad toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Het spreekrecht staat aan het begin van de vergadering op de agenda.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Meld u zich dan aan door een e-mail te sturen naar de griffier via griffie@gemeente-mill.nl. Dit kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende commissie- of raadsvergadering.

De griffie adviseert u hierover. Het is mogelijk om gebruik te maken van ondersteuning met beeld en geluid of anderszins.

U kunt natuurlijk ook in contact komen met de raad door een raadslid, fractie of de raad te benaderen per brief of mail. Een brief of mail aan de raad biedt u aan via de griffie

Burgerinitiatief

U wilt een onderwerp op de politieke agenda krijgen en dat lukt niet via de weg van bijv. een e-mail aan de raad, het benaderen van een fractie of het burgerpodium? Dien dan een burgerinitiatief in! Met een burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda van de gemeenteraad. Inwoners van de gemeente kunnen een initiatief indienen. Een verzoek moet door ten minste 75 initiatiefgerechtigden worden ondersteund. Wanneer een voorstel zijn effect heeft in het leefgebied van één dorpskern er sprake van een geldig verzoek wanneer het door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. Wanneer het burgerinitiatief voldoet aan de vereisten, wordt het behandeld in de raad. In de verordening burgerinitiatieven zijn de ‘spelregels’ opgenomen. De griffie adviseert u hier graag over.