Werkwijze

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Om de 4 jaar kiest u als inwoner van Mill en Sint Hubert – van 18 jaar of ouder – een nieuwe gemeenteraad.

Als hoogste bestuursorgaan neemt de raad ook de belangrijkste beslissingen. De raad stelt zichzelf een aantal doelen: wat willen wij verbeteren en hoe gaan we dat doen? Deze doelen vertaalt de gemeenteraad in visie(s) en beleid. Het college van burgemeester en wethouders vertaalt dit beleid dan weer in concrete plannen waarover de gemeenteraad moet beslissen. De raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en vormen er een mening over. Daarbij houdt ieder raadslid rekening met uw mening. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over elk voorgesteld plan.

Ieder jaar stelt de raad de gemeentebegroting vast. Dezelfde raad bepaalt echter ook hoeveel belasting u, als inwoner, moet betalen. Ook controleert de raad hoe het met de uitvoering gaat en of de kosten van een plan overeenkomen met de begroting en ook of de plannen blijven passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders haar werk goed doet.

U kunt contact opnemen met de gemeenteraad via de griffie door te bellen naar 0485- 460314 of door een email te sturen naar griffie@gemeente-mill.nl.

Taken en werkwijze commissies

Wanneer een voorstel van het college in de gemeenteraad aan de orde komt, is het meestal al besproken in één van de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de gemeenteraad. De commissieleden kunnen zowel raadsleden als niet-raadsleden, zogenaamde burgerleden zijn. De leden van de commissies worden benoemd door de raad, op voordracht van de fracties. 

De gemeente Mill en Sint Hubert kent de volgende commissies: de commissie Ruimte en Economie en de commissie Samenleving en Bestuur.

In principe vergaderen de commissies eenmaal in de zes weken. Alle vergaderingen zijn openbaar. De agenda en onderliggende stukken zijn in te zien via de vergaderkalender door op datum van de desbetreffende commissie te klikken.

Taken en werkwijze presidium

Het presidium bestaat uit de vier fractievoorzitters als leden, de burgemeester als voorzitter en de griffier als adviseur.

Het presidium is verantwoordelijk voor de vaststelling van de voorlopige agenda’s van de commissies en de raad. Ook gaan zij over de bewaking van de planning van de gemeenteraad en het voorbereiden van de programma’s van raadsavonden/werkbezoeken.